Πανελλήνιο Πρωτάθλημα

Άρθρο 1:

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα σε κάποια κατηγορία ηλικίας είναι η ονομασία που δίνεται στην υψηλότερη βαθμίδα αγωνιστικών συναντήσεων που διοργανώνει ετησίως η Ομοσπονδία επί Πανελληνίου επιπέδου για την εν λόγω κατηγορία, από την συμμετοχή στην οποία οι συμμετέχοντες αθλητές (-τριες), αποκτούν πιθανώς κάποια θεσμοθετημένα από το κράτος κοινωνικά προνόμια εφόσον διακριθούν και τα σωματεία τους  την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία ή και άλλες υλικές ή ηθικές επιβραβεύσεις από την Ομοσπονδία ή από τρίτους.
Η Ομοσπονδία, ανάλογα με τις δυνατότητες διοργανώνει και κατώτερης βαθμίδας συναντήσεις, αν όχι για όλες, για ορισμένες έστω κατηγορίες ηλικιών, επί Πανελληνίου επιπέδου, για την προαγωγή του αθλήματος. Προς το παρόν, για κάθε ηλικία, θα διοργανώνονται από την Ομοσπονδία το πολύ δύο τέτοιες συναντήσεις (μη χαρακτηριζόμενες ως Πρωτάθλημα ),που μέχρι τώρα έφεραν τον επιθετικό προσδιορισμό «Διασυλλογικοί», ο οποίος πιθανώς να διατηρηθεί.

Άρθρο 2: Δηλώσεις Συμμετοχής

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Οι δηλώσεις συμμετοχής των σωματείων πρέπει να υποβάλλονται πάνω στις έντυπες φόρμες (φύλλα) που θα παρέχονται από την Ομοσπονδία συνοδεύοντας την προκήρυξη  των Αγώνων ή σε ισοδύναμη μορφή προς διευκόλυνση της Επιτροπής Κλήρωσης.

Πρέπει επίσης, να αποστέλλονται αποκλειστικώς στην Ομοσπονδία και δεν θα γίνονται δεκτές πέραν του χρονικού ορίου που θα αναγράφεται στην προκήρυξη. Εφιστούμε την προσοχή στο ότι η Επιτροπή Κλήρωσης θα παραλαμβάνει δηλώσεις μόνο από την Ομοσπονδία και όχι από οποιονδήποτε τρίτο, δεδομένου ότι δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τη γνησιότητα των εγγράφων, ούτε την εγκυρότητα των συμμετοχών (π.χ. ποια σωματεία ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπονδίας) και δεδομένου ότι πρέπει να έχει αρχίσει και ολοκληρώσει το έργο της διαλογής για τον σχηματισμό των κατηγοριών πριν από την ώρα της κλήρωσης αυτής καθ’ εαυτήν. Για λόγους ίσης μεταχείρισης των σωματείων δεν θα επιτραπεί καμία εξαίρεση ως προς αυτόν τον όρο (σε περιπτώσεις δυσκολίας χρησιμοποιείστε το fax).

Η Ομοσπονδία και η Επιτροπή Κλήρωσης διατηρούν το δικαίωμα να μην κάνουν δεκτές  δηλώσεις, οι οποίες – εφόσον δεν έχουν υποβληθεί όπως παραπάνω – θα έχουν την μορφή προχείρων σημειωμάτων ή άλλες μορφές που δεν ανταποκρίνονται στο κύρος και τη σοβαρότητα της προϊσταμένης αρχής του αθλήματος.

Στις δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να αναγράφεται απαραιτήτως ο προπονητής και ο Ιατρός του σωματείου, που ενδεχομένως θα συνοδεύει την ομάδα. Σωματεία που σε μία ημέρα διαθέτουν εμπράκτως  και όχι μόνο στη δήλωση – τουλάχιστον 8 αθλητές επιτρέπεται να δηλώνουν και αναπληρωτή προπονητή.

Αντίθετα, κάτι που έχει γραφτεί μέχρι τώρα δεν πρέπει να γράφεται στις δηλώσεις του διευθυντή της ομάδας. Ο όρος «υπεύθυνος για την ομάδα «, ενώ δεν βοήθησε ουσιαστικά σε τίποτα μέχρι τώρα, δημιούργησε μόνο σύγχυση ευθυνών.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά τους αθλητές των ομάδων, οι προπονητές και οι βοηθοί τους εξουσιοδοτούνται (και αυτό γίνεται διεθνώς) να επικοινωνούν με τους αρμόδιους σώματα των παιχνιδιών . Η ύπαρξη συνοδών ομάδας είναι το δικό τους εσωτερικό θέμα.

Τέλος, πρέπει να έχετε κατά νου ότι οι δηλώσεις συμμετοχής είναι επίσημα έγγραφα των ενώσεων, δεν μπορούν να τροποποιηθούν από κανέναν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν οι προπονητές είναι να εξαλείψουν ορισμένους αθλητές από τις δηλώσεις των συλλόγων τους.

Η Κλήρωση θα γίνεται για όλες τις κατηγορίες πριν από την πρώτη ημέρα των αγώνων ,σε τόπο και χρόνο που θα καθορίζεται και θα είναι ανοικτή για όποιον θέλει να την παρακολουθήσει.

Αθλητής, ο οποίος κατά τη ζύγιση της ημέρας των αγώνων του δεν θα βρίσκεται εντός των ορίων της κατηγορίας, στην οποία θα έχει δηλωθεί θα διαγράφεται και δεν θα μπορεί να λάβει μέρος στους αγώνες, αφού η κλήρωση θα έχει προηγηθεί της ζύγισης και ασφαλώς η κλήρωση δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Παρακαλούμε να κρατήσετε καλή σημείωση του όρου αυτού

Κατά την κλήρωση θα λαμβάνεται μέριμνα  ώστε οι 4 πρώτοι κάθε κατηγορίας στο πρωτάθλημα του προηγούμενου έτους, εφόσον λάβουν μέρος στην τρέχουσα συνάντηση στην ίδια κατηγορία, να τοποθετηθούν σε όσο το δυνατόν απομακρυσμένες ομάδες αθλητών της κατηγορίας (π.χ. στο δίκτυο του knock-out, ο πρώτος του προηγούμενου έτους θα τοποθετηθεί στην ομάδα του 1, ο δεύτερος στην ομάδα του 2, ο ένας τρίτος στην ομάδα του 3 και ο άλλος στην ομάδα 4 – δείτε αρίθμηση του δικτύου).

Άρθρο 4Οι συνθήκες της ζύγισης

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Ως προς τον χρόνο της ζύγισης, στην προκήρυξη θα αναγράφεται ο χρόνος της επίσημης ζύγισης, αφού η ανεπίσημη ζύγιση αφορά την ελεύθερη βούληση των αθλητών.

Κατά την επίσημη ζύγιση κάθε αθλητής – τρια θα ανεβαίνει μόνο μια φορά στη ζυγαριά.

Κάθε αθλητής (-τρια) μπορεί να δηλωθεί και να λάβει μέρος μόνο στη κατηγορία βάρους εντός των ορίων της οποίας εμπίπτει το διαπιστωνόμενο από τη ζύγιση βάρος του. Η ακρίβεια της ζύγισης θα είναι δέκατο του κιλού, νοούμενη μόνο προς τα συν (αθλητής – τρια που είναι κάτω του ανωτέρου ορίου μιας κατηγορίας δεν μπορεί να μετάσχει στην αμέσως επόμενη κατηγορία).

Εννοείται ότι ουδεμία ανοχή βάρους θα γίνει δεκτή.

Για να γίνει δεκτός  στη ζύγιση ένα αθλητής –τρια, πρέπει να επιδείξει στον υπεύθυνο των διαπιστεύσεων το αθλητικό του δελτίο και το κατά τον νόμο πιστοποιητικό της υγείας του, καταλλήλως και επισήμως υπογεγραμμένο από τον ιατρό του σωματείου του. Δεν θα επιτραπεί στους ιατρούς των αγώνων της Ομοσπονδίας να προβούν σε επί τόπου εξέταση αθλητού ως προς την ικανότητα του να λάβει μέρος.

Άρθρο 5 — Το σύστημα των Αγώνων

Αθλητές – τριες λιγότεροι των 6 (έξι) θα αγωνίζονται με το σύστημα pool (1 pool μέχρι 5 αθλητές, 2 pools αν οι αθλητές είναι 6).

Άνω των 6 αθλητών σε μια κατηγορία βάρους θα αγωνίζονται με το σύστημα knock-out με διπλό repechage.

Η Γραμματεία διατηρεί δικαίωμα να λάβει κάθε πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, με γνώμονα την δικαιοσύνη προς τους αθλητές και το ενδιαφέρον του κοινού. Οι αποφάσεις της δεν επιδέχονται συζήτηση στον τόπο των Αγώνων.

Άρθρο 6 — Είσοδος στον Αγωνιστικό Χώρο

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Κατά την είσοδο στον αγωνιστικό χώρο, των αθλητών που πρόκειται να λάβουν μέρος σε έναν αγώνα, θα γίνεται έλεγχος ταυτοπροσωπίας, κατά τον οποίο οι αθλητές θα είναι υποχρεωμένοι να επιδείξουν το δελτίο τους η την αστυνομική τους ταυτότητα. Διαφορετικά δεν μπορούν να λάβουν μέρος στον αγώνα, και αυτό σε κάθε γύρο, κατά την απαίτηση του υπευθύνου για τον έλεγχο.

Από το τραπέζι του ελέγχου ταυτοπροσωπίας  οι αθλητές θα παίρνουν τις ζώνες ( κόκκινη – άσπρη )και εκεί θα τις παραδίδουν στο τέλος του αγώνος.

Ως προς την εμφάνιση των αθλητών στους Πανελλήνιους αγώνες Ανδρών-Γυναικών πρώτης και δεύτερης κατηγορίας (Πρωταθλήματα – Διασυλλογικοί),δείτε παρακάτω.

Οι προπονητές πρέπει να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά, διαφορετικά θα επιβάλλονται κυρώσεις.

Άρθρο 7 — Η εμφάνιση

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Στα πανελλήνια Πρωταθλήματα και στους Διασυλλογικούς αγώνες Ανδρών-Γυναικών οι αθλητές θα φορούν αποκλειστικά και μόνο άσπρο και μπλε judogi,και τούτο σε απόλυτη αντιστοιχία με την θέση έναρξης του κάθε αγώνα τους, που τους αποδίδεται επάνω στο tatami,σύμφωνα με τους κανόνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας(άρα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο judogi).Αθλητής(-τρια) που δεν υπακούει σε αυτό το Άρθρο θα αποκλείεται των αγώνων.

Οι προπονητές των αθλητών που αγωνίζονται, πρέπει να έχουν κοντά στη θέση που κάθονται ένα εφεδρικό judogi για τη γρήγορη αντικατάσταση του judogi του αθλητού τους όταν αυτό σκιστεί ή λερωθεί.

Μαύρη ζώνη μπορούν να φορούν μόνο οι αθλητές, των οποίων η διάκριση αυτή αναγνωρίζεται από την Ομοσπονδία. Συνεπώς αθλητές κάτω των 16 ετών δεν θα επιτρέπεται να ανέβουν στο τατάμι με μαύρη ζώνη.

Άρθρο 8 — Τεχνικές αποφάσεις

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

1.Μη εμφάνιση ενός αθλητού σε αγώνα του:

Η παραπάνω περίπτωση, στο σύστημα knock out με repechage αντιμετωπίζεται με τη μη δυνατότητα συνέχισης των αγώνων εκ μέρους του μη εμφανιζόμενου αθλητού .Η Γραμματεία των Αγώνων ανακοινώνει ότι ο αντίπαλός του περνά απ’ ευθείας στον επόμενο γύρο, χωρίς αυτός να ανέβει στο tatami,ή αν ο εν λόγω αγώνας είναι τελικός, ο δυνάμενος να αγωνιστεί αθλητής ανεβαίνει στο tatami με κενή την απέναντί του θέση, και με το κατάλληλο σήμα του διαιτητού η Γραμματεία τον ανακηρύσσει νικητή της κατηγορίας, ανακοινώνοντας ποια θέση κατέλαβε (1η ή 3η).Η αντιμετώπιση του φαινομένου όμως μέσα σε ένα pool θα είναι η εξής : Διαγραφή των μέχρι τότε αποτελεσμάτων του μη εμφανιζομένου αθλητού, τόσο ως προς τον ίδιο όσο και ως προς του υπόλοιπους με τους οποίους έπαιξε, οποιαδήποτε σειρά και αν έχει ο συγκεκριμένος αγώνας του, είτε είναι πρώτος είτε είναι τελευταίος. Προσέξτε αυτό σημείο αυτό, διότι μέχρι τώρα η τακτική της Ομοσπονδίας, όταν επρόκειτο για τον τελευταίο αγώνα του μη εμφανιζομένου αθλητού ήταν να διατηρούνται ισχυρά τα αποτελέσματα των προηγούμενων αγώνων του και ο αντίπαλος του στον τελευταίο αγώνα να θεωρείται νικητής με ippon πράγμα που με πρόσφατη απόφαση καταργείται.
Η συμμετοχή του αθλητού που δεν εμφανίζεται θα θεωρείται έγκυρη υπό τις προϋποθέσεις που αναγράφονται πιο κάτω.

2. Άμεσο Hansoku-make :

Στο εξής θα εφαρμόζεται και εδώ η οδηγία που εφαρμόζεται σε μεγάλους διεθνείς αγώνες, δηλαδή: αθλητής που τιμωρείται για πράξη που η ίδια αξίζει την ποινή του hansoku-make (όχι ένεκα προϋπάρχουσας ποινής) κατά τη διάρκεια των αγώνων του θα αποκλείεται των περαιτέρω αγώνων (διατηρεί όμως την πιθανή διάκριση, στην οποία μέχρι τότε θα έχει φτάσει).Από τον κανόνα αυτό εξαιρούνται οι αθλητές της κατηγορίας παίδων – κορασίδων.

3.Hantei:

Όταν στο τέλος ενός αγώνος δεν υπάρχει βαθμολογική διαφορά μεταξύ των δύο συμμετεχόντων αθλητών, ο αγώνας θα παρατείνεται κατά ίσο προς τον πραγματικό χρόνο του αγώνος διάστημα, όπως αυτό προκύπτει από τους κανονισμούς. Αν και πάλι στο τέλος του νέου πλέον αγώνος , δεν υπάρχει διαφορά, τότε ο νικητής θα ανακηρύσσεται με τη διαδικασία του hantei. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η παράταση θεωρείται ένας νέος εξ ολοκλήρου αγώνας με πλήρη διαγραφή των αποτελεσμάτων και των εντυπώσεων (kinza) του προηγηθέντος ισόπαλου αγώνος .Κατά την διάρκεια του νέου αγώνος θα εφαρμόζεται ο κανόνας που είναι γνωστός πλέον ως golden score.
Από τον κανόνα όμως αυτό εξαιρούνται οι αθλητές της κατηγορίας παίδων-κορασίδων, στους οποίους δεν θα δίνεται καν παράταση σε περίπτωση ταυτόσημου βαθμολογικού αποτελέσματος.

Τεχνικές διευκρινίσεις

Παρά το ότι τα διάφορα ανακύπτοντα στους αγώνες προβλήματα επιλύονται σαφώς από την παρούσα εγκύκλιο, τις προκηρύξεις της Ομοσπονδίας, τους διεθνείς κανονισμούς και τις καθιερωμένες συνήθειες, παρατηρώντας ότι ορισμένοι φίλοι εξακολουθούν να έχουν σύγχυση ως προς ορισμένα θέματα, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε τα εξής:

  • Δεν υπάρχει ούτε νίκη ούτε ήττα άνευ αγώνος. Στους ομαδικούς και μόνο αγώνες, όταν σε κάποια κατηγορία μία ομάδα δεν παρουσιάζει αθλητή, σημειώνεται στην κατάλληλη θέση ατομική νίκη υπέρ της αντιπάλου ομάδας, και τούτο διότι δεν γίνεται διαφορετικά.
  • Εάν ένας αθλητής δεν κάνει ούτε μία πραγματική νίκη(με αντίπαλο στο tatami) κατά την διάρκεια των αγώνων του, δεν παίρνει μετάλλιο ή δεν εξέρχεται καν του pool του για συμμετοχή στους τελικούς(το τελευταίο στην περίπτωση συστήματος δύο pools).
  • Ένας αθλητής, ο οποίος μέσα σε ένα pool πραγματοποίησε μία και μόνο πραγματική νίκη, επί αντιπάλου όμως που στην συνέχεια απουσίασε και τα αποτελέσματα των αγώνων του διαγράφηκαν, δεν θα θεωρείται ποιοτικά το ίδιο με αθλητή που δεν πραγματοποίησε καμία νίκη. Έτσι, στα πλαίσια της μεγαλοθυμίας προς τον αθλητή ,και παρά το ότι η συγκεκριμένη νίκη δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψη ποσοτικά για να πλεονεκτεί ως προς άλλους αθλητές, εάν η τελευταία διακεκριμένη θέση του pool παραμένει κενή και δεν καταλαμβάνεται από άλλο αθλητή σύμφωνα με τα ισχύοντα  αποτελέσματά του, θα αποδίδεται στον πρώτο η θέση αυτή ή αντίστοιχα θα επιτρέπεται η έξοδός του από το pool για να συμμετάσχει στους τελικούς, εάν η τελευταία θέση του εν λόγω pool είναι η 2η(περίπτωση δύο pools).
  • Η κατάταξη τριών αθλητών σε ένα pool,όπου στο τέλος των αγώνων αυτοί βρίσκονται με ταυτόσημα και τα δύο κριτήρια κατάταξης(νίκες-βαθμοί),απορρέει κατά εύλογο τρόπο από το βάρος τους, που σημειώνεται κατά την ζύγιση. Με βάση αυτή την κατάταξη οι παραπάνω αθλητές καταλαμβάνουν τις απομένουσες διακεκριμένες θέσεις του pool.
  • Όταν μία κατηγορία αποτελείται από ένα και μόνο pool των τριών αθλητών, οι οποίοι στο τέλος των αγώνων έχουν πραγματοποιήσει από μία πραγματική νίκη, τότε μετάλλιο παίρνουν και οι τρεις.      

Άρθρο 9 — Η Εγκυρότητα της Συμμετοχής

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Η συμμετοχή των αθλητών που δεν επέτυχαν καμία νίκη και κανένα βαθμό στους αγώνες τους, και καλούμενοι να αγωνιστούν εκ νέου δεν εμφανίζονται, δεν θα θεωρείται έγκυρη στο πρωτάθλημα.

Το ίδιο, η συμμετοχή αθλητών που εγκαταλείπουν κατά τη διάρκεια αγώνος τους χωρίς να έχουν  επιτύχει κανένα βαθμό και χωρίς να έχουν επιδείξει κάποια δραστηριότητα που να μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τέτοια από την διαιτησία ( εγκατάλειψη σε δευτερόλεπτα μετά από Hajime ή μετά από παρατήρηση – εις για μη αγωνιστικότητα) και οι οποίοι επίσης  δεν επέτυχαν καμία νίκη και κανένα βαθμό σε προηγούμενους αγώνες τους, δεν θα θεωρείται έγκυρη στο πρωτάθλημα.

Εξαίρεση από την παραπάνω περίπτωση  θα αποτελούν οι αθλητές οι οποίοι τραυματίζονται ή τους παρουσιάζεται κάποια πάθηση, κατά τη διάρκεια του αγώνος διαπιστωνόμενη όμως από τους Ιατρούς των αγώνων. Εάν τη μη συνέχιση επιβάλλει ο Ιατρός του σωματείου ενός αθλητού, τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλλει στην Γραμματεία έγγραφη γνωμάτευση σε επίσημο έγγραφό του στο οποίο να αναγράφονται τα κατά νόμο στοιχεία του και η διαπιστωθείσα πάθηση του αθλητού. Υπενθυμίζεται ότι Ιατρός ενός σωματείου θα θεωρείται μόνο εκείνος που αναγράφεται στη δήλωση συμμετοχής.

Παρ’ όλα αυτά, αν το παραπάνω φαινόμενο παρουσιάζουν δύο ή περισσότεροι αθλητές ενός σωματείου, επικαλούμενοι πάθηση τα κλινικά συμπτώματα της οποίας δεν μπορούν να διαπιστώσουν οι Ιατροί των αγώνων  και μόνο αυτοί, τότε η συμμετοχή όλων των αθλητών αυτού του σωματείου δεν θα θεωρείται έγκυρη στο Πρωτάθλημα.

Άρθρο 10 — Βραβεύσεις

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Η τελετή των βραβεύσεων (απονομών) είναι μια επίσημη τελετή που τιμά τη προσπάθεια ενός ολόκληρου πιθανώς χρόνου των αθλητών. Πρέπει συνεπώς όλοι να συνεισφέρουν στην επισημότητα της στιγμής συμπεριφερόμενοι ανάλογα.

Οι προπονητές πρέπει εγκαίρως να ετοιμάζουν τους βραβευόμενους αθλητές τους. Οι τελευταίοι πρέπει να έρχονται στον χώρο των απονομών με τις φόρμες του και όχι με οποιαδήποτε άλλη εμφάνιση.

Εκτός από τους αθλητές στις συναντήσεις 1ης βαθμίδας (πρωταθλήματα) θα βραβεύονται με έπαθλα και οι πολυνίκεις σύλλογοι. Σε συναντήσεις 2ης βαθμίδας (Διασυλλογικοί) θα ακούγονται οι ονομασίες των πολυνικών συλλόγων, δεν θα τους απονέμονται όμως έπαθλα.

Άρθρο 11 — Ενστάσεις

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Ενστάσεις για οποιοδήποτε θέμα θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως στην Ομοσπονδία, είτε μέχρι την κλήρωση είτε μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος (δεν χρειάζεται η καταβολή παραβόλου).

Η Αγωνόδικος Επιτροπή δεν αποτελεί σώμα το οποίο εν συγκροτήσει να μπορεί να εκδικάσει ενστάσεις. Οι αποφάσεις της γραμματείας, της διαιτησίας και των αλυταρχών κατά τη διάρκεια των αγώνων είναι εφαρμοστέες και δεν επιδέχονται ένσταση που να μπορεί να εκδικαστεί επί τόπου, δεν προσβάλλονται δε ενώπιον του ΑΣΕΑΔ χωρίς να υποβληθεί ένσταση της  στην Ομοσπονδία.

Πέραν τούτου, τα μέλη της Αγωνοδίκου Επιτροπής και της Επιτροπής Κλήρωσης δεν είναι εξουσιοδοτημένα να παραλαμβάνουν έγγραφα εκ μέρους τρίτων πλην των ανωτέρω ιατρικών γνωματεύσεων, ούτε να αποφαίνονται επί αυτών.