Κανόνες διαιτησίας

Άρθρο 1: Αγωνιστικός Χώρος

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Αγωνιστικός Χώρος

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι το λιγότερο 14Χ14 μέτρα και το περισσότερο 16χ16 μέτρα. Πρέπει να είναι καλυμμένος από τατάμι ή από ένα αποδεκτό παρεμφερές υλικό, πρασίνου, συνήθως, χρώματος  (βλέπε τον Αθλητικό Κώδικα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τζούντο).

Η επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου πρέπει να χωρίζεται σε δύο ζώνες. Η οριοθέτηση μεταξύ των δυο  αυτών ζωνών αποτελεί τη ζώνη κινδύνου που προσδιορίζεται από μία έγχρωμη λωρίδα (συνήθως κόκκινη) φάρδους περίπου ενός μέτρου, που αποτελεί μέρος του αγωνιστικού χώρου ή είναι προσκολλημένο σε αυτό και παράλληλο στις τέσσερις πλευρές της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου.

Η οριοθετημένη επιφάνεια από τη ζώνη κινδύνου (και που συμπεριλαμβάνει αυτήν την τελευταία ) αποτελεί τον αγωνιστικό χώρο που πρέπει να είναι πάντα το λιγότερο 8Χ8 μέτρων και το περισσότερο 10Χ10 μέτρων.

Η επιφάνεια που ευρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της ζώνης κινδύνου αποκαλείται ζώνη ασφαλείας που πρέπει να είναι 3 μέτρων. Μια κολλητική ταινία κόκκινη και μία λευκή, περίπου 10 εκατοστών πλάτους και 50 εκατοστών μήκους, πρέπει να κολληθούν στο κέντρο της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου, σε μια απόσταση περίπου 4 μέτρων η μια από την άλλη, ώστε να φαίνεται καθαρά η τοποθέτηση των αγωνιζομένων στην αρχή και στο τέλος του αγώνα. Η κόκκινη ταινία πρέπει να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του διαιτητή και η λευκή στην αριστερή του.

Ο αγωνιστικός χώρος πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω σε πάτωμα ή σε εξέδρα ορισμένης ελαστικότητας (βλ. παράρτημα άρθρου.1).Εάν δυο, η περισσότερες  επιφάνειες αγωνιστικού χώρου είναι τοποθετημένες η μια δίπλα στην άλλη, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση  μιας κοινής ζώνης ασφαλείας ελαχίστου πλάτους 4 μέτρων.

Ένας ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 50 εκατοστών πρέπει να υπάρχει γύρω από τον αγωνιστικό χώρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Για  Ολυμπιακούς και παγκόσμιους αγώνες και σε διοργανώσεις ηπειρωτικού επιπέδου ή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο αγωνιστικός χώρος θα πρέπει να είναι στο μέγιστο μέγεθος.

Τατάμι

Κατά κανόνα, τα τατάμι είναι ορθογώνια στρώματα μεγέθους 1Χ2 μέτρα και είναι κατασκευασμένα από πιεσμένο άχυρο, ή πιο συχνά, από πιεσμένη σπογγοειδή μάζα.

Πρέπει να είναι σταθερά κάτω από το πέλμα και να έχουν την ιδιότητα να απορροφούν τις βίαιες κρούσεις κατά τη διάρκεια των ukemi (πτώσεων). Τα τατάμι πρέπει να καλύπτονται από πλαστικοποιημένο υλικό, κυρίως χρώματος ερυθρού ή πράσινου το οποίο δεν πρέπει να γλιστράει ούτε να είναι πολύ τραχύ.

Αυτά τα στοιχεία που αποτελούν τον αγωνιστικό χώρο πρέπει να είναι τοποθετημένα κατά τέτοιο τρόπο, χωρίς κενά μεταξύ τους, να αποτελούν ομαλή επιφάνεια και να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη μετατοπίζονται.

Εξέδρα

Η εξέδρα είναι προαιρετική. Πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανθεκτικό  ξύλο και να έχει μια σχετική ελαστικότητα. Πρέπει να έχει μήκος περίπου 18 μέτρα στις πλευρές και να μην υπερβαίνει ποτέ σε ύψος τα 50 εκατοστά.

Άρθρο 2: Υλικό

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Προμήθειες

α) Καθίσματα και σημαίες: Δύο ελαφριές καρέκλες, πρέπει να είναι τοποθετημένες στη ζώνη ασφαλείας σε δύο γωνίες διαμετρικά αντίθετες από τον αγωνιστικό χώρο και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην κρύβουν τον πίνακα αποτελεσμάτων από τους κριτές και τους σημειωτές. Μία κόκκινη και μία άσπρη σημαία πρέπει να βρίσκονται  σε μία ειδική θήκη πάνω σε κάθε καρέκλα.

β) Πίνακας ανακοινώσεων: Για κάθε αγωνιστικό χώρο θα πρέπει να υπάρχουν δύο πίνακες αποτελεσμάτων που θα αναγράφουν τους βαθμούς οριζόντια και δεν θα ξεπερνούν τα 90 εκατοστά ύψος και δύο μέτρα φάρδος για κάθε αγωνιστικό χώρο. Θα πρέπει να βρίσκονται έξω από αυτόν τον χώρο, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτοι από τους διαιτητές, κριτές, μέλη επιτροπών και τους θεατές.

Οι ποινές πρέπει να μετατρέπονται αμέσως σε αντίστοιχους  βαθμούς και να αναγράφονται στους πίνακες. Οι πίνακες πρέπει να είναι τουλάχιστον έτσι φτιαγμένοι ώστε οι επιβαλλόμενες ποινές στους αγωνιζόμενους να αναρτώνται. (βλ. εικόνα).Πρέπει να υπάρχουν δύο κόκκινοι σταυροί και δύο άσπροι στο πάνω μέρος του πίνακα αποτελεσμάτων για την πρώτη και τη δεύτερη εξέταση (βλ. τα άρθρα 8 και το παράρτημα 29).

Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικοί πίνακες ανακοινώσεων πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι χειροκίνητοι πίνακες ανακοινώσεων για επαλήθευση (βλ. την προσθήκη)

γ) Χρονόμετρα:Τα χρονόμετρα πρέπει να διατίθενται ως εξής:
Διάρκεια αγώνα - Eνα
Osaekomi — Δύο
Εφεδρικό — Ένα

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών χρονομέτρων, πρέπει να χρησιμοποιούνται και χειροκίνητα χρονόμετρα για επαλήθευση (βλ.  την προσθήκη).

δ) Σημαίες: (χρονομέτρες) Οι χρονομέτρες  πρέπει να χρησιμοποιούν τις σημαίες ως ακολούθως:
Κίτρινο — Διακοπή Αγώνα
Μπλε: Οσαεκόμι

Δεν είναι αναγκαία η χρησιμοποίηση κίτρινης και μπλε σημαίας σε περίπτωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικού μηχανισμού που αναγράφει τη διάρκεια του αγώνα και τον χρόνο ακινητοποίησης. Εν τούτοις, οι σημαίες  πρέπει να είναι διαθέσιμες.

ε) Σήμα λήξης του αγώνα: Το τέλος του αγώνα πρέπει να σημειώνεται στο διαιτητή μέσω ενός κουδουνιού η ενός αντίστοιχου ηχητικού σήματος.

στ) Λευκές και κόκκινες ζώνες: Κάθε αγωνιζόμενος πρέπει να φέρει μία κόκκινη ή άσπρη ζώνη φάρδους τουλάχιστον 5 εκατοστών και μήκους αρκετού όσου χρειάζεται για να κάνει μια φορά το γύρο της μέσης του αγωνιζόμενου, πάνω από τη ζώνη του βαθμού και να περνά 20 με 30 εκατοστά από κάθε πλευρά του κόμπου που τη δένει. (Ο πρώτος αγωνιζόμενος που καλείται φέρει την κόκκινη ζώνη. Ο δεύτερος την άσπρη).

Παράρτημα Άρθρο 2 — Εφόδια

Θέσεις Βαθμολογητών, Σημειωτών, Χρονομετρών.

Όσο είναι δυνατόν, πρέπει οι σημειωτές και οι χρονομέτρες να είναι απέναντι από τον διαιτητή και ευδιάκριτοι από τους βαθμολογητές στον ηλεκτρονικό πίνακα.

Απόσταση θεατών

Γενικά, οι θεατές δεν θα πρέπει να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

Χρονόμετρα και ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων

Τα χρονόμετρα πρέπει να είναι στη διάθεση των υπευθύνων προσώπων και η ακρίβεια τους πρέπει να ελέγχεται συχνά, πριν από την έναρξη του αγώνα και κατά τη διάρκεια του. Οι πίνακες οφείλουν να ανταποκρίνονται στα κριτήρια της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο και να είναι διαθέσιμοι αμέσως σε περίπτωση ανάγκης.

Τα χειροκίνητα χρονόμετρα και οι χειροκίνητοι πίνακες αποτελεσμάτων πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα με τον ηλεκτρικό πίνακα, σε περίπτωση βλάβης αυτού.

Χειροκίνητος πίνακας αποτελεσμάτων

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση___wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Παράδειγμα

Ο κόκκινος βαθμολογήθηκε με waza-ari  και τιμωρήθηκε με 2 shido . Ο λευκός βαθμολογείται αμέσως με ένα  yuko λόγω  της τιμωρίας του κόκκινου με 2 shido.

Κόκκινοι και άσπροι σταυροί

Το βάθος του πίνακα πρέπει να είναι πράσινο και οι σταυροί κόκκινοι και λευκοί, για να ανταποκρίνονται στη ζώνη που φορά ο κάθε αγωνιζόμενος.

Άρθρο 3: Εμφάνιση (Judogi)

__wf_διατηρήθηκε_κληρονόμηση_

Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να φορούν ένα judogi που να ανταποκρίνεται στις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Να είναι γερής κατασκευής από βαμβάκι ή εφάμιλλου υφάσματος και να είναι σε καλή κατάσταση (χωρίς σκίσιμο).
β) Να είναι λευκό ή σχεδόν λευκό.
γ) Δεκτές επιγραφές:

1. Ολυμπιακή εθνική σύντμηση (στην πλάτη του σακακιού).
2. Εθνικό έμβλημα (στο μπροστινό πάνω μέρος του αριστερού μανικιού). Μέγιστο μέγεθος 10Χ10 εκατοστά
3. Επωνυμία του κατασκευαστή (μπροστά και στο κάτω μέρος του σακακιού). Μέγιστο μέγεθος 5Χ5 εκατοστά.
4. Αναγνωριστικά σήματα στους ώμους (αρχίζει από το κολάρο κατά μήκος των μανικιών).Μέγιστο μέγεθος 25 εκατοστά και μέγιστο φάρδος 5 εκατοστά.
5. Το όνομα του αγωνιζόμενου μπορεί να αναγράφεται στη ζώνη, στο κάτω μέρος της μπροστινής πλευράς του σακακιού και στο πάνω μέρος της μπροστινής πλευράς του παντελονιού και πρέπει να είναι το πολύ 3Χ10 εκατοστά.

Επίσης, το όνομα ή σύντμηση του ονόματος του αγωνιζομένου μπορεί να αναγράφεται πάνω από την ολυμπιακή εθνική σύντμηση, με ύψος το πολύ 7 εκατοστά.

δ) Το σακάκι πρέπει να είναι τόσο μακρύ, ώστε να καλύπτει τους μηρούς και να φτάνει τουλάχιστον ως τους καρπούς, όταν τα χέρια είναι εντελώς τεντωμένα σε κάθε πλευρά του σώματος. Το σακάκι πρέπει να είναι αρκετά φαρδύ, ώστε οι δύο πλευρές να διασταυρώνονται στη βάση του θωρακικού χώρου, σε φάρδος τουλάχιστον 20 εκατοστών. Τα μανίκια του σακακιού πρέπει να είναι αρκετά μακριά ώστε να φτάνουν στο μέγιστο την κλείδωση του καρπού και στο ελάχιστο 5 εκατοστά πάνω από τον καρπό. Πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 10 με 15 εκατοστά μεταξύ του μανικιού και του βραχίονα (συμπεριλαμβανομένων των επιδέσμων) σε όλο το μήκος του μανικιού.

ε) Δεν πρέπει να υπάρχουν σημειώσεις πάνω στα παντελόνια. Αυτά πρέπει να είναι αρκετά μακριά για να καλύπτουν τις κνήμες και πρέπει να καλύπτουν το μέγιστο  τον αστράγαλο και το ελάχιστο να σταματούν 5 εκατοστά πάνω από τον αστράγαλο. Πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα 10-15 εκατοστά μεταξύ του παντελονιού και της κνήμης (συμπεριλαμβανομένων των επιδέσμων) σε όλο το μήκος του παντελονιού στην κνήμη.

στ) Μια γερή ζώνη φάρδους 4 με 5 εκατοστά και χρώματος  αντίστοιχου του βαθμού του αγωνιζομένου πρέπει να φέρεται πάνω στο σακάκι,  στο ύψος της μέσης και δεμένη με έναν κόμπο επίπεδο και καλά δεμένη ώστε να αποφευχθεί τυχόν άνοιγμα του σακακιού. Πρέπει να είναι αρκετά μακριά, ώστε να κάνει δύο φορές το γύρο της μέσης και να περισσεύει 20 με 30 εκατοστά από κάθε πλευρά του κόμπου που τη δένει.

ζ) Οι γυναίκες πρέπει να φορούν μέσα από το σακάκι ένα φανελάκι λευκό χωρίς σημειώσεις (στάμπες), κοντομάνικο ανθεκτικό και αρκετά μακρύ ώστε να μπαίνει μέσα στο παντελόνι ή κορμάκι  λευκό.

Παράρτημα Άρθρο 3Εμφάνιση (Judogi)

Αν το Judogi ενός αγωνιζόμενου δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το άρθρο, ο διαιτητής πρέπει να τον διατάξει να το αλλάξει το συντομότερο δυνατόν, με ένα Judogi που να ανταποκρίνεται στο άρθρο.

Αν ο διαιτητής θεωρήσει ότι τα μανίκια του σακακιού ενός αγωνιζόμενου είναι πολύ κοντά ή πολύ στενά, θα του ζητήσει να τεντώσει και τα δύο χέρια προς  τα εμπρός στο επίπεδο των ώμων για τον έλεγχο.

Επί πλέον, για να βεβαιωθεί ότι τα μανίκια του σακακιού έχουν το απαιτούμενο φάρδος, ο διαιτητής ζητά από τον αγωνιζόμενο να σηκώσει τα χέρια προς τα εμπρός και να κάνει ορθή γωνία με τους αγκώνες.

Άρθρο 4: Υγιεινή

(α). Το τζούντογκι πρέπει να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς δυσάρεστη οσμή.
(β). Τα νύχια των ποδιών και των χεριών πρέπει να κόβονται βαθιά.
(γ). Η φυσική καθαριότητα του διαγωνιζόμενου πρέπει να είναι άριστη.
(δ). Τα μακριά μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην ενοχλούν τους άλλους διαγωνιζόμενους.

Προσάρτημα Άρθρο 4– ΥγιεινήΟποιοσδήποτε διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 θα αποκλείεται από τον αγώνα και ο αντίπαλος θα κερδίζει τον αγώνα με kiken-gachi, σύμφωνα με τον κανόνα της «πλειοψηφίας των τριών» (βλέπε άρθρο 28).

Άρθρο 5: Μέλη των επιτροπών

Διαιτητές και μέλη της επιτροπής


Κατά κανόνα, ο αγώνας διεξάγεται από έναν διαιτητή και δύο κριτές υπό την εποπτεία της επιτροπής διαιτητών. Οι διαιτητές και οι κριτές επικουρούνται από βαθμολογητές και χρονομετρητές.

Παράρτημα Άρθρο 5 - Διαιτητές και μέλη της επιτροπής

Οι χρονομέτρες, οι γραμματείς, οι σημειωτές και άλλοι τεχνικοί βοηθοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών, να έχουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία ως εθνικοί διαιτητές και καλή γνώση των κανόνων διαιτησίας.
Η επιτροπή αγώνων πρέπει να εξασφαλίζει την εκπαίδευσή τους πριν από τη δραστηριότητά τους. Χρειάζονται τουλάχιστον δύο χρονομετρητές, ένας για τη διάρκεια του αγώνα και ένας για το osaekomi.

Στο μέτρο του δυνατού, χρειάζεται ένα τρίτο άτομο για να επιβλέπει τα δύο χρονόμετρα και έτσι να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις.Το χρονόμετρο (πραγματικού χρόνου) ξεκινά τον χρόνο του μόλις ανακοινωθεί ο hajime ή ο yoshi και τον σταματά μόλις ανακοινωθεί ο matte ή ο sonomama.Το χρονόμετρο του osaecomi ξεκινά τον χρόνο του μόλις ανακοινωθεί ο osaecomi, σταματά μόλις ακουστεί ο sonomama και ξαναρχίζει μόλις ακουστεί ο yoshi.
Μόλις ακούσει toketa ή matte, σταματάει τον χρόνο και υποδεικνύει στον διαιτητή πόσα δευτερόλεπτα έχουν περάσει ή το τάιμ άουτ για osaecomi. Στο τέλος του χρόνου ακινητοποίησης (25 δευτερόλεπτα αν δεν έχει προκύψει άλλο αποτέλεσμα ή 20 δευτερόλεπτα αν ο ακινητοποιημένος έχει ένα waza-ari ή 3 Shido εναντίον του), ανακοινώνει το τέλος του χρόνου με ένα ηχητικό σήμα.
Ο χρονομέτρης osaekomi πρέπει να σηκώνει μια μπλε σημαία κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε φορά που σταματά το χρονόμετρό του.
Ο χρονομέτρης (πραγματικού χρόνου) πρέπει να σηκώσει μια κίτρινη σημαία όταν σταματήσει το χρονόμετρό του ακούγοντας την ανακοίνωση και βλέποντας το σήμα του Matte ή του Sonomama, και να τη χαμηλώσει όταν το επανεκκινήσει με την ανακοίνωση του Hajime ή του Yoshi.Όταν λήξει ο χρόνος του αγώνα, οι χρονομέτρες πρέπει να ειδοποιήσουν τον διαιτητή με ένα ηχητικό σήμα. (βλέπε άρθρα 10, 11 και 12 του κανονισμού αγώνων).
Ο σημειωτής πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει πλήρη επίγνωση των τρεχόντων βαθμών καθώς και των σημάτων που χρησιμοποιούνται για την ένδειξη του αποτελέσματος ενός αγώνα.Εκτός από τα παραπάνω άτομα, απαιτείται επίσης κάποιος στη γραμματεία που θα καταγράφει όλους τους αγώνες.Σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρονικού συστήματος, η διαδικασία είναι όπως περιγράφεται παραπάνω. Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη χειροκίνητη λειτουργία.

Άρθρο 6: Θέση και καθήκοντα του διαιτητή

Ο διαιτητής πρέπει συνήθως να παραμένει εντός του αγωνιστικού χώρου. Πρέπει να διευθύνει τον αγώνα και να αποφασίζει. Πρέπει επίσης να βεβαιωθεί ότι οι αποφάσεις του είναι σωστά γραμμένες στον πίνακα.

Παράρτημα Άρθρο 6 - Η θέση και το έργο του διαιτητή.

Όταν ο διαιτητής ανακοινώνει μια αξιολόγηση, χωρίς να χάνει από τα μάτια του τους διαγωνιζόμενους και διατηρώντας το σήμα της γνώμης του, θα τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρατηρήσει αν ο δικαστής του οποίου η θέση του επιτρέπει να τον βοηθήσει καλύτερα, ανακοινώνει μια διαφορετική αξιολόγηση . Σε περιπτώσεις όπως όταν και οι δύο αγωνιζόμενοι βρίσκονται στη newaza και κοιτάζουν προς τα έξω, ο διαιτητής μπορεί να παρακολουθεί τη φάση από την περιοχή ασφαλείας.
Πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους σε έναν αγώνα, ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει να εξοικειωθούν με τον ήχο του κουδουνιού ή τα μέσα που υποδεικνύουν το τέλος του αγώνα στον δικό τους αγωνιστικό χώρο (τατάμι).
Κατά την επιθεώρηση ενός στίβου, ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει να διασφαλίζουν ότι η επιφάνεια των στρωμάτων είναι καθαρή και σε καλή κατάσταση, ότι δεν υπάρχουν κενά μεταξύ των στρωμάτων, ότι οι καρέκλες των κριτών είναι στη θέση τους και ότι οι αγωνιζόμενοι συμμορφώνονται με τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Διαιτησίας.Οι διαιτητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν θεατές, οπαδοί ή φωτογράφοι σε θέση να ενοχλήσουν ή να προκαλέσουν κίνδυνο τραυματισμού στους αγωνιζόμενους.

Άρθρο 7: Θέση και καθήκοντα των διαιτητών

Οι κριτές βοηθούν τον διαιτητή και κάθονται αντικριστά σε δύο διαμετρικά αντίθετες γωνίες στην εξωτερική πλευρά του αγωνιστικού χώρου. Κάθε Κριτής πρέπει να παίρνει μια απόφαση κάνοντας το αντίστοιχο σήμα, όποτε η απόφασή του διαφέρει από εκείνη του διαιτητή, είτε σε μια τεχνική αξιολόγηση, είτε σε μια ανακοίνωση ποινής από τον διαιτητή.Αν ο διαιτητής δώσει υψηλότερη βαθμολογία από τους δύο κριτές σε ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή μια ποινή, πρέπει να εξισώσει τη βαθμολογία του με εκείνη του κριτή που έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία.Αν ο διαιτητής δώσει χαμηλότερη βαθμολογία από εκείνη των δύο κριτών σε ένα τεχνικό αποτέλεσμα ή μια ποινή, πρέπει να εξισώσει τη βαθμολογία του με εκείνη του κριτή που έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία.Αν ο ένας κριτής δώσει υψηλότερη βαθμολογία και ο άλλος κριτής χαμηλότερη βαθμολογία από τον διαιτητή, τότε υπερισχύει η απόφαση του διαιτητή.Αν οι κριτές υποδείξουν απόφαση διαφορετική από αυτή του διαιτητή και ο διαιτητής δεν παρατηρήσει τη διαφωνία τους, τότε σηκώνονται όρθιοι και επιμένουν στα σήματά τους μέχρι να τα παρατηρήσει ο διαιτητής και να διορθώσει την απόφασή του. Εάν μετά από αρκετό χρόνο (αρκετά δευτερόλεπτα), ο διαιτητής δεν έχει δει τους όρθιους κριτές, ο κριτής που βρίσκεται πιο κοντά στον διαιτητή πρέπει να τον πλησιάσει αμέσως και να τον ενημερώσει για την απόφαση της πλειοψηφίας.Ο διαιτητής πρέπει να υποδείξει το απαιτούμενο σήμα και να εκφράσει τη γνώμη του, εάν μια ενέργεια που έγινε στα όρια ή εκτός του αγωνιστικού χώρου είναι έγκυρη ή όχι.Οι συζητήσεις μεταξύ του διαιτητή και των κριτών είναι δυνατές και απαραίτητες μόνο στην περίπτωση που ο διαιτητής ή ένας από τους κριτές ήταν μάρτυρας ενός περιστατικού που οι άλλοι δύο δεν είδαν και που θα μπορούσε να αλλάξει την απόφαση.Ωστόσο, το άτομο του οποίου η γνώμη είναι μειοψηφία θα πρέπει να είναι σίγουρο για το τι υποστηρίζει, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες συζητήσεις. Οι κριτές πρέπει επίσης να παρατηρούν αν τα αποτελέσματα που καταγράφονται από τους σημειωτές αντιστοιχούν σε εκείνα που ανακοινώνει ο διαιτητής.

Προσάρτημα Άρθρο 7 - Θέση και έργο των δικαστών
Ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει να απομακρύνονται από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια μιας επίδειξης ή κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης καθυστέρησης του προγράμματος.Ο διαιτητής πρέπει να κάθεται με τα πόδια ανοιχτά έξω από τον αγωνιστικό χώρο και να τοποθετεί τις παλάμες του στους μηρούς του. Εάν ένας κριτής παρατηρήσει ένα λάθος στον πίνακα αποτελεσμάτων, πρέπει να ειδοποιήσει τον διαιτητή.Ο κριτής πρέπει να είναι γρήγορος στις κινήσεις του και να μετακινεί την καρέκλα του όταν αυτό δημιουργεί κίνδυνο για τους διαγωνιζόμενους.Ο κριτής δεν πρέπει να προδικάζει το σήμα του διαιτητή για ένα αποτέλεσμα. Σε μια τεχνική πάνω από το όριο, ο κριτής πρέπει να υποδείξει αμέσως αν η ενέργεια είναι IN ή OUT.Αν ένας αγωνιζόμενος χρειάζεται να αλλάξει μέρος της στολής του εκτός του αγωνιστικού χώρου και ο διαιτητής που τον συνοδεύει δεν είναι του ίδιου φύλου, ο υπεύθυνος διαιτησίας θα ορίσει κάποιον άλλο να τον συνοδεύσει.Αν ο αγωνιστικός χώρος δεν χρησιμοποιείται και ο αγώνας διεξάγεται σε παράπλευρο χώρο, ο διαιτητής πρέπει να αποσύρει την καρέκλα του, σε περίπτωση που η θέση του δημιουργεί κίνδυνο για τους αγωνιζόμενους στον παράπλευρο χώρο.

Άρθρο 8: Πινακίδες

(α). Ο διαιτητής
Ο διαιτητής πρέπει να συνοδεύει τις διάφορες ανακοινώσεις του με τα ακόλουθα σήματα χειρός:

 1. IPPON : Σηκώνει το χέρι πάνω από το κεφάλι, με την παλάμη προς τα εμπρός.
 2. WAZA- ARI : Σηκώνει το χέρι οριζόντια προς το σώμα με την παλάμη προς τα κάτω.
 3. WAZA- ARI AWASETE IPPON : χειρονομία WAZA-ARI ακολουθούμενη από χειρονομία IPPON.
 4. YUKO : Σηκώνει το χέρι σε γωνία 45° στο πλάι του σώματος, με την παλάμη προς τα κάτω.
 5. KOKA : Σηκώνει το χέρι λυγισμένο με τον αντίχειρα να δείχνει προς τον ώμο και τον αγκώνα κοντά στο σώμα.
 6. OSAEKOMI : Τεντώνοντας το χέρι προς την κατεύθυνση των διαγωνιζομένων, με την παλάμη προς τα κάτω, γέρνοντας προς αυτούς.
 7. TOKETA : Σηκώνει το χέρι του προς τα εμπρός και το κουνάει αριστερά και δεξιά δύο ή τρεις φορές.
 8. HIKI- WAKE : Σηκώνει το χέρι του στον αέρα, στη συνέχεια το κατεβάζει μπροστά του (με τον αντίχειρα προς τα πάνω) και το κρατάει για μια στιγμή.
 9. MA TTE : Σηκώνει το ένα χέρι οριζόντια προς την κατεύθυνση του χρονομέτρου, με την παλάμη στραμμένη προς τα πάνω (δάχτυλα προς τα πάνω).
 10. SONOMAMA : Σκύβει προς τα εμπρός, αγγίζοντας τους δύο διαγωνιζόμενους με τις παλάμες του.
 11. YOSHI : Πιέζει τους δύο διαγωνιζόμενους με τις παλάμες των χεριών του.
 12. Για να ακυρώσει μια απόφαση : Επαναλαμβάνει την ένδειξη της απόφασης με το ένα χέρι, κουνώντας το άλλο πάνω από το κεφάλι του, από τα δεξιά προς τα αριστερά, δύο ή τρεις φορές.
 13. HANTEI : Σηκώνει την κόκκινη ή τη λευκή σημαία ανάλογα με το ποιον από τους δύο αθλητές θεωρεί νικητή.
 14. KACHI : (Για να δείξει το νικητή ενός αγώνα) Σηκώνει το χέρι πάνω από τον ώμο, προς το μέρος του νικητή.
 15. Για να υποδείξετε στον αγωνιζόμενο (στους αγωνιζόμενους) ότι πρέπει να κάνει το , judogi : σταυρώνει το αριστερό πάνω από το δεξί χέρι, στο ύψος της ζώνης, με τις παλάμες στραμμένες προς τα μέσα.
 16. Χωρίς μάχη : Κινεί τα χέρια του μπροστά του, στο ύψος του στήθους. Στη συνέχεια, με το δείκτη του δείκτη, δείχνει προς τον διαγωνιζόμενο.
 17. Για να δώσετε ένα πέναλτι : Δείχνει με το δείκτη (σφιγμένη γροθιά) προς την κατεύθυνση του αγωνιζόμενου.
 18. Για να υποδείξει ιατρική εξέταση από τον γιατρό : Ο διαιτητής κάνει σήμα με το ένα χέρι προς την κατεύθυνση του αγωνιζόμενου και με το άλλο, στραμμένο προς το τραπέζι του γιατρού. Θα σηκώσει το δείκτη για την πρώτη εξέταση και με το μεσαίο δείκτη για τη δεύτερη εξέταση. (βλέπε προσθήκη στο άρθρο 30).
 19. Ελεύθερο άγγιγμα : Σε περίπτωση μικροτραυματισμού (άνοιγμα μύτης κ.λπ.) σηκώνει το χέρι του προς την κατεύθυνση του γιατρού με την παλάμη προς τα πάνω.
 20. Δωρεάν εξέταση: Σηκώνει τα δύο του χέρια προς την κατεύθυνση του γιατρού, με τις παλάμες προς τα πάνω.
 21. Ποινή-επικίνδυνη ζώνη : Σηκώνει ένα χέρι πάνω από το κεφάλι και προς τα εμπρός με τα δάχτυλα ανοιχτά.

(β). Οι κριτές
Ο διαιτητής πρέπει να συνοδεύει τις διάφορες ανακοινώσεις του με τα ακόλουθα σήματα χειρός:

 1. Για να δείξει ότι κατά τη γνώμη του ένας αγωνιζόμενος έχει παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο, ο διαιτητής σηκώνει το ένα χέρι στον αέρα και το κατεβάζει, στο ύψος των ώμων, με τον αντίχειρα προς τα πάνω, έτσι ώστε να εκτείνεται κατά μήκος της οριογραμμής του παιχνιδιού και το κρατάει εκεί για λίγο.
 2. Για να υποδείξει ότι, κατά τη γνώμη του, ένας από τους αγωνιζόμενους βρίσκεται εκτός ορίων, ο διαιτητής σηκώνει το ένα χέρι στο ύψος των ώμων, με τον αντίχειρα προς τα πάνω, έτσι ώστε να εκτείνεται κατά μήκος της οριογραμμής του αγωνιστικού χώρου και το κουνάει μερικές φορές αριστερά και δεξιά.
 3. Για να υποδείξει ότι κατά τη γνώμη του ένας πόντος ή ένα πέναλτι που δόθηκε από τον διαιτητή σύμφωνα με το άρθρο 8 (α) είναι άκυρο, ο διαιτητής σηκώνει το χέρι του πάνω από το κεφάλι του και το κουνάει από τα δεξιά προς τα αριστερά δύο ή τρεις φορές .
 4. Για να υποδείξει ότι η απόφασή του διαφέρει από εκείνη του διαιτητή, ο διαιτητής κάνει ένα από τα σήματα του άρθρου 8 (α).
 5. Αφού ο διαιτητής ανακοινώσει το hantei, οι κριτές θα σηκώσουν αμέσως είτε τη λευκή είτε την κόκκινη σημαία πάνω από το κεφάλι τους για να δείξουν ποιον αθλητή θεωρούν νικητή. Οι κριτές πρέπει να κρατούν τις σημαίες στο αντίστοιχο χέρι (δηλαδή την κόκκινη σημαία στο δεξί χέρι, αν ο αγωνιζόμενος που φοράει την κόκκινη ζώνη βρίσκεται στα δεξιά του κριτή, κ.λπ.)
 6. Όταν οι κριτές κρίνουν ότι ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει ένα matte στο newaza (έλλειψη προόδου στην τεχνική), πρέπει να το ανακοινώσουν σηκώνοντας τα χέρια τους με τις παλάμες προς τα πάνω, στο ύψος των ώμων.

Παράρτημα Άρθρο 8 - Σήματα χειρός.
Όταν ο διαιτητής ανακοινώνει έναν πόντο και δεν είναι σαφές σε ποιον απονεμήθηκε, μπορεί να δείξει τη λευκή ή την κόκκινη ταινία (σημείο εκκίνησης) για να καθορίσει τον αγωνιζόμενο στον οποίο απονεμήθηκε ο πόντος.
Για να υποδείξει στους αγωνιζόμενους ότι μπορούν να καθίσουν σταυροπόδι στη θέση εκκίνησης, εάν φαίνεται ότι θα υπάρξει σημαντική καθυστέρηση στον αγώνα, ο Διαιτητής θα πρέπει να δείξει προς τη θέση εκκίνησης με ανοιχτό χέρι και την παλάμη προς τα πάνω.Τα σήματα yuko και waza-ari θα πρέπει να ξεκινούν με το χέρι σταυρωμένο στο στήθος και στη συνέχεια πλάγια στη σωστή θέση.
Τα σήματα koka, yuko και waza-ari πρέπει να διατηρούνται ενώ ο διαιτητής κινείται για να διασφαλιστεί ότι η βαθμολογία είναι σαφώς ορατή από τους κριτές. Ωστόσο, κατά τη στροφή, η θέα των αγωνιζομένων πρέπει να διατηρείται.Εάν και οι δύο αγωνιζόμενοι τιμωρούνται, ο διαιτητής πρέπει να εναλλάσσεται προς τους δύο αγωνιζόμενους (με τον αριστερό δείκτη για τον αγωνιζόμενο στα αριστερά του και με τον δεξιό δείκτη για τον αγωνιζόμενο στα δεξιά του).
Σε περίπτωση σήματος διόρθωσης, αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατό μετά το σήμα ακύρωσης.
Όλα τα σήματα χειρός πρέπει να κρατηθούν για τρία έως πέντε δευτερόλεπτα.
Για να ανακηρυχθεί ο νικητής, ο διαιτητής επιστρέφει στην αρχική του θέση, κάνει ένα βήμα μπροστά, δείχνει τον νικητή και κάνει ένα βήμα πίσω.

Άρθρο 9: Τοποθεσία (επιτρεπόμενος χώρος)

Διάστημα (έγκυρο διάστημα)Ο αγώνας πρέπει να διεξαχθεί στον αγωνιστικό χώρο. Καμία τεχνική δεν είναι έγκυρη εάν ένας από τους αγωνιζόμενους βρίσκεται εκτός του αγωνιστικού χώρου. Επίσης, ένας αγωνιζόμενος πρέπει να επισημαίνεται ως τέτοιος όταν αγγίζει ένα πόδι, χέρι ή γόνατο εκτός του αγωνιστικού χώρου ή το μισό του σώμα εκτός του αγωνιστικού χώρου κατά τη διάρκεια μιας sutemi-waza (τεχνική αυτοθυσίας).
Εξαιρέσεις :
(α). Όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους πετάει τον αντίπαλό του έξω από την αρένα, αλλά παραμένει ο ίδιος για αρκετό χρόνο ώστε να αποσαφηνιστεί ξεκάθαρα η αποτελεσματικότητα της τεχνικής του, τότε αναγνωρίζεται ως έγκυρη.
Αν μια πτώση ξεκινήσει με τους δύο διαγωνιζόμενους μέσα στην αρένα και κατά τη διάρκεια της πτώσης ο uke σύρεται έξω από αυτήν, η φάση μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη εφόσον είναι συνεχής και ο tori που κάνει την πτώση παραμένει μέσα στην αρένα , αρκετά ώστε να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα της τεχνικής του.
(β).Στο ne-waza, η δραστηριότητα είναι έγκυρη και μπορεί να συνεχιστεί, εφόσον οποιοδήποτε μέρος του σώματος ενός από τους δύο διαγωνιζόμενους αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο.
(γ). Εάν, κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης όπως το o-uchi-gari ή το ko-uchi-gari, το πόδι ή η κνήμη του tori εγκαταλείψει την επιφάνεια του γηπέδου και εισέλθει στη ζώνη ασφαλείας, η φάση θεωρείται έγκυρη (όσον αφορά τις εκτιμήσεις) εφόσον το tori δεν ακουμπήσει το πόδι ή την κνήμη του στην εξωτερική πλευρά της αγωνιστικής επιφάνειας.

Appendix Article 9 - Area (valid area)
Σε περίπτωση «osaekomi στο όριο», εάν το μέρος του σώματος του αγωνιζόμενου που εξακολουθεί να αγγίζει την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου είναι ανασηκωμένο και δεν αγγίζει πλέον το tatami, ο διαιτητής πρέπει να καλέσει matte.Εάν, κατά τη διάρκεια μιας πτώσης, το tori φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο, όντας στον «αέρα» (δηλαδή δεν αγγίζει πουθενά στον αγωνιστικό χώρο), η εφαρμοσμένη τεχνική θεωρείται έγκυρη στην κρίση εάν το uke προσγειωθεί στο tatami, πριν ένα μέρος του σώματος του tori αγγίξει το εξωτερικό μέρος του αγωνιστικού χώρου. Δεδομένου ότι η επικίνδυνη ζώνη (κόκκινη) που ορίζει την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου, από τη ζώνη ασφαλείας, βρίσκεται αμέσως εντός των ορίων του αγωνιστικού χώρου, κάθε όρθιος αγωνιζόμενος του οποίου τα πόδια εξακολουθούν να αγγίζουν αυτή τη χρωματιστή ζώνη πρέπει να θεωρείτε ότι βρίσκεται εντός της επιφάνειας του αγωνιστικού χώρου.
Κατά τη διάρκεια ενός sutemi-waza η τεχνική θεωρείται έγκυρη αν ο tori έχει τουλάχιστον το μισό σώμα του μέσα στην επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου (επομένως, τα πόδια του tori δεν πρέπει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο πριν η πλάτη και τα πλευρά του αγγίξουν το tatami).Αν ο tori πέσει εκτός ορίων ενώ εκτελεί μια τεχνική, η φάση θεωρείται έγκυρη για το αποτέλεσμα αν το σώμα του uke αγγίξει το χαλί πριν από το σώμα του tori. Επομένως, αν το γόνατο, το χέρι ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος του tori αγγίξει το τατάμι πριν από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του uke, το αποτέλεσμα θεωρείται άκυρο.Μόλις ξεκινήσει ο αγώνας, οι αγωνιζόμενοι δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο εκτός αν το επιτρέψει ο διαιτητής. Η άδεια αυτή δίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (για αλλαγή τζούντογκι που δεν πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 3 ή είναι σκισμένο ή λερωμένο).

Άρθρο 10: Διάρκεια του αγώνα

Για τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, η διάρκεια των αγώνων καθορίζεται από τον Αθλητικό Κώδικα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Τζούντο.

Διάρκεια των αγώνων:

Άνδρες ( Seniors): 5 λεπτά - σε πραγματικό χρόνο

Άνδρες (-21 ετών): 5 λεπτά - - πραγματικός χρόνος
Γυναίκες : 5 λεπτά - - σε πραγματικό χρόνο

Παράρτημα Άρθρο 10 - Διάρκεια του αγώνα
Η διάρκεια του αγώνα και ο τρόπος διεξαγωγής του πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.Ο διαιτητής πρέπει να ενημερώνεται για τη διάρκεια των αγώνων πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο.

Άρθρο 11: Τέλος του αγώνα (sonomama-matte)

Ο νεκρός χρόνος

Το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ανακοίνωση, το matte και το hajime της sonomama και του yoshi δεν θα πρέπει να προσμετράται στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Άρθρο 12: Ηχητικό σήμα για το τέλος του αγώνα

Τέλος αγώνα
Σήμα χρόνουΤο τέλος του χρόνου του αγώνα πρέπει να σηματοδοτείται στον διαιτητή με ηχητικό σήμα ή με καμπάνα.

Άρθρο 13: Διάρκεια της ακινητοποίησης (osaekomi)

Χρόνος ακινητοποίησης ( Osaekomi)
Ippon: συνολικά 25''
Waza-ari : 20'' ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 25''
Yuko : 15'' ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 20''
Koka : 10'' ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 15''
Η ακινητοποίηση για λιγότερο από 10'' μετράει ως επίθεση.

Άρθρο 14: Τεχνική που συμπίπτει με το ηχητικό σήμα για τη λήξη του αγώνα

Τεχνική που συμπίπτει με το σήμα λήξης του αγώνα
Κάθε τεχνική που εφαρμόζεται επιτυχώς τη στιγμή που τελειώνει ο αγώνας θεωρείται έγκυρη.
Εάν ένα osaekomi ανακοινωθεί ταυτόχρονα με το σήμα για τη λήξη του αγώνα, ο χρόνος που επιτρέπεται για τον αγώνα παρατείνεται μέχρι να σημειωθεί ένα ippon ή μέχρι να ανακοινωθεί ένα toketa από τον διαιτητή.

Παράρτημα Άρθρο 11 - Τερματισμός του διαγωνισμού

Παράρτημα Άρθρο 12 - Σήμα λήξης αγώνα

Όταν χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότερες από μία αρένες, απαιτείται η χρήση διαφορετικών συσκευών ήχου. Το σήμα του χρόνου πρέπει να είναι αρκετά δυνατό ώστε να ξεπερνά τον θόρυβο του κοινού.

Παράρτημα Άρθρο 13 - Η διάρκεια του osaekomiΌταν το osaekomi ανακοινώνεται ταυτόχρονα με το σήμα λήξης, ο χρόνος που επιτρέπεται για τον αγώνα παρατείνεται μέχρι να ανακοινωθεί είτε ippon (ή κάτι παρόμοιο), είτε ο διαιτητής ανακοινώσει toketa ή matte.

Παράρτημα Άρθρο 14 - Τεχνική που συμπίπτει με το σήμα λήξης του αγώνα.

Οποιαδήποτε τεχνική που εφαρμόζεται μετά το χτύπημα του κουδουνιού ή άλλης συσκευής, η οποία υποδεικνύει τη λήξη του χρόνου του αγώνα, δεν θα είναι έγκυρη, ακόμη και αν ο διαιτητής δεν έχει καλέσει soremade μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Άρθρο 15: Έναρξη του αγώνα

Πριν από την έναρξη κάθε αγώνα, ο διαιτητής και οι δύο κριτές πρέπει να βρίσκονται μαζί εντός των ορίων του αγωνιστικού χώρου (στο κέντρο) και να χαιρετούν το joseki πριν πάρουν τις θέσεις τους.
Ο διαιτητής και οι κριτές, προκειμένου να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, πρέπει και πάλι να χαιρετήσουν τον joseki (ο χαιρετισμός της αρχής έχει ήδη περιγραφεί).
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να στέκονται αντικριστά στον αγωνιστικό χώρο, στη θέση που υποδεικνύεται από την κόκκινη ή λευκή ταινία, ανάλογα με το χρώμα της ζώνης που φορούν.
Μόλις οι διαγωνιζόμενοι υποκλιθούν και κάνουν ένα βήμα μπροστά, ο διαιτητής ανακοινώνει hajime για να αρχίσει ο αγώνας.Μόνο τα μέλη της επιτροπής διαιτησίας μπορούν να διακόψουν τον αγώνα (βλ. άρθρο 17).

Παράρτημα Άρθρο 15- Εκκίνηση του αγώνα.

Ο διαιτητής και οι κριτές πρέπει πάντα να βρίσκονται στις θέσεις τους στο στρώμα, έτοιμοι να ξεκινήσουν τον αγώνα, πριν από την άφιξη των αγωνιζομένων. Ο διαιτητής πρέπει να στέκεται στο κέντρο, περίπου δύο μέτρα πίσω από τις θέσεις εκκίνησης των αγωνιζομένων. Πρέπει να βρίσκεται απέναντι από τους χρονομέτρες.
Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να υποκλίνονται μεταξύ τους στην αρχή και στο τέλος του αγώνα. Εάν οι αγωνιζόμενοι παραλείψουν τον χαιρετισμό ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει rei πριν από την έναρξη του αγώνα, ο διαιτητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι «όλα είναι εντάξει» (γήπεδο, εξοπλισμός, εμφάνιση, υγιεινή, μέλη της επιτροπής κ.λπ.)


Διαδικασία υπόκλισης.

A. Στην αρχή των αγώνων.
1-Πριν από κάθε έναρξη των αγώνων, οι τρεις πρώτοι, ο διαιτητής στη μέση των δύο κριτών, πρέπει να πλησιάσουν μαζί στη ζώνη ασφαλείας και να πάρουν θέση στο κέντρο και απέναντι από το joseki.
2-Στη συνέχεια πρέπει να μεταβούν στην επικίνδυνη ζώνη του αγωνιστικού χώρου για να χαιρετίσουν ξανά το joseki πριν υποκλιθούν ο ένας στον άλλον. Στη συνέχεια κατευθύνονται στην τελική θέση εκκίνησης του αγώνα.

B. Όταν ο διαιτητής πρέπει να αλλάξει τη θέση του με αυτή ενός κριτή.Μετά το τέλος του αγώνα, εάν ο διαιτητής πρέπει να αλλάξει θέση με έναν από τους κριτές, τότε πλησιάζουν ο ένας τον άλλον, στην επικίνδυνη ζώνη, ανταλλάσσουν μια υπόκλιση και κατευθύνονται στις θέσεις τους.

Γ. Στην αρχή των αγώνων.
Αφού οι τρεις πρώτοι διαιτητές ολοκληρώσουν τους σχετικούς χαιρετισμούς όπως αναφέρονται στο στοιχείο α) 1-2, οι επόμενοι διαιτητές πρέπει να προχωρήσουν στη ζώνη ασφαλείας και να υποκλιθούν. Όπως αναφέρεται στο α 1 μόνο και στη συνέχεια να κατευθυνθούν στις θέσεις τους.

Δ. Στο τέλος του αγώνα.
Στο τέλος του αγώνα, αν οι τρεις διαιτητές πρέπει να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, τότε πρέπει να επιστρέψουν στη θέση που αναφέρεται στο άρθρο 1, να υποκλιθούν στο joseki και να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο.

E. Τέλος των αγώνων.
Μετά το τέλος του τελευταίου αγώνα της ημέρας, οι τρεις διαιτητές πρέπει να μεταβούν στη θέση που υποδεικνύεται στο άρθρο 2, να χαιρετήσουν το joseki, στη συνέχεια να χαιρετηθούν μεταξύ τους και να μεταβούν στη θέση που υποδεικνύεται στο άρθρο 1 για να δώσουν έναν τελευταίο χαιρετισμό στο joseki και να αποχωρήσουν.

Άρθρο 16 : Εισαγωγή στο ne-waza

Οι αγωνιζόμενοι μπορούν να περάσουν από την όρθια θέση στο ne-waza στις ακόλουθες περιπτώσεις, αν και ο διαιτητής μπορεί να τους διατάξει να επιστρέψουν στην όρθια θέση αν δεν υπάρχει συνέχεια στην εφαρμοζόμενη τεχνική:

A. Όταν ένας αγωνιζόμενος που έχει πάρει ένα αποτέλεσμα με μια τεχνική ρίψης, αλλάζει χωρίς διακοπή σε ne-waza και επιτίθεται.
B. Όταν ένας αγωνιζόμενος πέφτει μετά από μια αποτυχημένη τεχνική ρίψης, ο άλλος αγωνιζόμενος μπορεί να τον ακολουθήσει στο έδαφος. Αν έχει χάσει μόνο την ισορροπία του και κινδυνεύει να πέσει, ο άλλος μπορεί να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα και να συνεχίσει στο έδαφος.
Γ. Όταν ένας αγωνιζόμενος παίρνει ένα σημαντικό αποτέλεσμα με ένα όρθιο shime-waza ή kansetsu-waza και συνεχίζει χωρίς διακοπή στο ne-waza.
Δ. Όταν ένας αγωνιζόμενος παρασύρει τον αντίπαλό του σε ne-waza εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική ενέργεια που μοιάζει με τεχνική ρίψης, αλλά δεν είναι.
E.Σε κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από το παρόν άρθρο, όπου ένας αγωνιζόμενος μπορεί να πέσει ή πρόκειται να πέσει, ο άλλος μπορεί να εκμεταλλευτεί τη θέση του αντιπάλου του για να τον παρασύρει στο ne-waza.

Παράρτημα Άρθρο 16- Είσοδος σε newaza (μάχη στο έδαφος)
Ζ. Παράδειγμα > Όταν ένας αγωνιζόμενος εφαρμόζει hikkomi-gaeshi και οι αγωνιζόμενοι διαχωρίζονται στο τέλος της φάσης, η Τεχνική θεωρείται έγκυρη και βαθμολογείται αναλόγως.Όταν ένας αγωνιζόμενος σέρνει τον αντίπαλό του στο έδαφος ne-waza με τρόπο που δεν συνάδει με το Άρθρο 16 και ο αντίπαλος εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να συνεχίσει στο ne-waza ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά ο διαιτητής πρέπει να δώσει shido στον αγωνιζόμενο που παραβίασε το Άρθρο 27 (20).

Άρθρο 17: Εφαρμογή του ματ

Ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει matte για την προσωρινή διακοπή του αγώνα και hajime για την επανέναρξη στις ακόλουθες περιπτώσεις.

A. Όταν ένας ή και οι δύο αγωνιζόμενοι εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο (βλέπε εξαίρεση στο άρθρο 9).
B. Όταν ένας ή και οι δύο διαγωνιζόμενοι κάνουν μία από τις απαγορευμένες ενέργειες.
Γ. Όταν ο ένας ή και οι δύο αγωνιζόμενοι είναι τραυματισμένοι ή άρρωστοι.
Δ. Όταν είναι αναγκαία η τακτοποίηση του τζουντόγκι από έναν ή και από τους δύο αγωνιζόμενους.
E. Όταν δεν υπάρχει εμφανής πρόοδος στο ne-waza και οι δύο αγωνιζόμενοι βρίσκονται σε αδιέξοδο, όπως το ashi-garami (μπλεγμένα πόδια)
Ζ.Όταν ένας αγωνιζόμενος στο ne-waza επιστρέφει σε όρθια ή ημι-όρθια θέση και μεταφέρει τον αντίπαλό του στην πλάτη του.
Η. Όταν ένας αγωνιζόμενος σε όρθια θέση ή στο έδαφος, επιστρέφει στην όρθια θέση και σηκώνει τον αντίπαλό του εντελώς από το έδαφος όπου βρίσκεται κάτω με την πλάτη και το πόδι του γύρω από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του αγωνιζόμενου.
Θ. Όταν ένας αγωνιζόμενος εφαρμόζει ή επιχειρεί να εφαρμόσει ένα shime-waza ή kansetsu-waza ενώ στέκεται όρθιος χωρίς άμεσο αποτέλεσμα.I. Όταν οι διαιτητές ή η επιτροπή (οι διαιτητές) επιθυμούν να συναντηθούν.
I. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο διαιτητής κρίνει αναγκαία.

Προσάρτημα Άρθρο 17 - Εφαρμογή ματ (αναμονή)
Αφού ο διαιτητής αναγγείλει ένα ματ, πρέπει να παρακολουθεί τους αγωνιζόμενους για να βεβαιωθεί ότι άκουσαν το ματ και δεν συνεχίζουν τον αγώνα.
Ο διαιτητής πρέπει να αναγγείλει ένα ματ για να εμποδίσει τους αγωνιζόμενους να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο, εκτός εάν η κατάσταση παρουσιάζει κίνδυνο.
Ο διαιτητής δεν πρέπει να καλέσει ματ χωρίς προφανή αιτία όταν ένας αγωνιζόμενος έχει «βγει» από ένα osaekomi, shime-waza ή kansetsu-waza και φαίνεται να επιθυμεί διακοπή.Ο διαιτητής δεν πρέπει να καλέσει ματ όταν ένας αγωνιζόμενος που βρίσκεται μπρούμυτα με τον αντίπαλο στην πλάτη, καταφέρνει να σηκωθεί σε μια ημι-σταθερή θέση, με τα χέρια του να μην αγγίζουν το έδαφος, υποδεικνύοντας ότι ο αντίπαλος έχει χάσει τον έλεγχο.
Αν ο διαιτητής ανακοινώσει ματ κατά λάθος στο ne-waza και οι διαγωνιζόμενοι χωρίσουν, ο διαιτητής και οι κριτές μπορούν, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών, να επανατοποθετήσουν τους διαγωνιζόμενους στην πλησιέστερη θέση που είχαν τη στιγμή του ματ και να ξαναρχίσουν τον αγώνα, έτσι ώστε να μην αδικηθεί κανένας από τους διαγωνιζόμενους.
Μετά την ανακοίνωση του ματ οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να ξαναπάρουν την αρχική τους θέση.
Όταν ο διαιτητής ανακοινώσει το ματ, οι αγωνιζόμενοι πρέπει να σηκωθούν όρθιοι αν τους απευθυνθεί ή τους ζητηθεί να τακτοποιήσουν τα τζούντογκις τους ή να καθίσουν σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής.
Οι αγωνιζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα να καθίσουν σε άλλη θέση, εκτός από την περίπτωση παροχής ιατρικής βοήθειας.
Ο διαιτητής μπορεί να αναγγείλει ένα ματ όταν ένας από τους διαγωνιζόμενους τραυματιστεί ή έχει κάποιο πρόβλημα και ζητά από τον γιατρό να έρθει στον αγωνιστικό χώρο και να κάνει μια γρήγορη εξέταση.
Ο διαιτητής μπορεί να καλέσει αγώνα αν ένας τραυματισμένος αγωνιζόμενος τους ειδοποιήσει ότι χρειάζεται εξέταση. Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό (βλέπε άρθρο 29).
Ο διαιτητής μπορεί να αναγγείλει ένα ματ αν η Επιτροπή Διαιτησίας, κατόπιν αιτήματος του γιατρού, του επιτρέψει να πραγματοποιήσει μια γρήγορη εξέταση του τραυματισμένου αθλητή. (βλέπε άρθρο 29)

Άρθρο 18: Sonoma

Sonomama (ακίνητα)
Ο διαιτητής πρέπει να αναγγείλει sonomama (στάση), σε περίπτωση που επιθυμεί να σταματήσει τον αγώνα για λίγο (π.χ. για να μιλήσει σε έναν ή και στους δύο αγωνιζόμενους, χωρίς να αλλάξει θέση ή για να δώσει μια ποινή, χωρίς ο άλλος αγωνιζόμενος να χάσει το πλεονέκτημα).
Πρέπει να φωνάξει yoshi για να ξαναρχίσει ο αγώνας.
Το sonomama εφαρμόζεται μόνο στο ne-waza.Παράρτημα Άρθρο 18 - SonomamaΌποτε ο διαιτητής αναγγέλλει το sonomama, πρέπει να προσέχει να μην υπάρχει καμία αλλαγή στις θέσεις ή τις λαβές των διαγωνιζομένων.
Εάν ένας αγωνιζόμενος τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του ne-waza, ο διαιτητής μπορεί να αναγγείλει sonomama και στη συνέχεια να επαναφέρει τους αγωνιζόμενους στη θέση τους πριν το sonomama και να αναγγείλει yoshi.

Άρθρο 19: Τέλος του αγώνα

Sonomama (ακίνητα)
Ο διαιτητής πρέπει να αναγγείλει sonomama (στάση), σε περίπτωση που επιθυμεί να σταματήσει τον αγώνα για λίγο (π.χ. για να μιλήσει σε έναν ή και στους δύο αγωνιζόμενους, χωρίς να αλλάξει θέση ή για να δώσει μια ποινή, χωρίς ο άλλος αγωνιζόμενος να χάσει το πλεονέκτημα).Πρέπει να φωνάξει yoshi για να ξαναρχίσει ο αγώνας.
Sonomama εφαρμόζεται μόνο σε ne-waza.Παράρτημα Άρθρο 18 - Sonomama
Κάθε φορά που ο διαιτητής ανακοινώνει το sonomama, πρέπει να προσέχει να μην υπάρχει καμία αλλαγή στις θέσεις ή τις λαβές των διαγωνιζομένων.
Εάν ένας αγωνιζόμενος τραυματιστεί κατά τη διάρκεια του ne-waza, ο διαιτητής μπορεί να αναγγείλει sonomama και στη συνέχεια να επαναφέρει τους αγωνιζόμενους στη θέση τους πριν το sonomama και να αναγγείλει yoshi.

Άρθρο 20: Ippon

Ο διαιτητής πρέπει να καλέσει ippon όταν κρίνει ότι μια τεχνική ρίψης πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Όταν ένας αγωνιζόμενος, με έλεγχο, ρίχνει τον αντίπαλό του με το μεγαλύτερο μέρος της πλάτης, με αρκετή δύναμη και ταχύτητα.
B.Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατά τον αντίπαλό του σε μια osaekomi (λαβή) για είκοσι πέντε (25) δευτερόλεπτα, αφού ανακοινωθεί η osaekomi.
Γ. Όταν ένας αγωνιζόμενος εγκαταλείπει χτυπώντας δύο ή περισσότερες φορές με το χέρι ή το πόδι, ή λέει maitta (εγκατάλειψη) συνήθως μετά από μια τεχνική κράτησης, ή shime-waza (πνιγμός) ή kansetsu-waza (συστροφή χεριών).
Δ. όταν το αποτέλεσμα ενός στραγγαλισμού ή μιας συστροφής του χεριού είναι ολοφάνερο.
EQUITY : Εάν ένας αγωνιζόμενος τιμωρηθεί με hunsoku-make, ο αντίπαλός του ανακηρύσσεται αυτόματα νικητής. Σε περίπτωση που και οι δύο αγωνιζόμενοι πάρουν ippon ταυτόχρονα, ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει hiki-wake (ισοπαλία) και, αν είναι απαραίτητο, να ξαναρχίσει τον αγώνα σύμφωνα με το δικαίωμα των αγωνιζομένων. Εάν μόνο ένας αγωνιζόμενος επιθυμεί να συνεχίσει, ανακηρύσσεται νικητής με kiken gachi.
Ταυτόχρονες τεχνικές: όταν και οι δύο αγωνιζόμενοι πέφτουν στο έδαφος με τεχνικές που φαίνεται να έχουν γίνει ταυτόχρονα και ο διαιτητής και οι κριτές δεν μπορούν να διακρίνουν ποια τεχνική ήταν ανώτερη, δεν θα πρέπει να δοθεί καμία βαθμολογία.
Αν ο διαιτητής καλέσει κατά λάθος ippon κατά τη διάρκεια του ne-waza και οι αγωνιζόμενοι διαχωριστούν, ο διαιτητής και οι κριτές μπορούν, στο μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών, να επαναφέρουν τους αγωνιζόμενους στην αρχική τους θέση όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μην υπάρξει αδικία.
Εάν ένας αγωνιζόμενος πέσει «γεφυρώνοντας» σκόπιμα (το κεφάλι και τα πόδια ακουμπούν στο έδαφος) μετά την πτώση και έχει αποφύγει τα απαιτούμενα κριτήρια για ippon, ο διαιτητής πρέπει παρ' όλα αυτά να δώσει ippon ή οποιαδήποτε άλλη αξιολόγηση κρίνει κατάλληλη, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια, προκειμένου να αποθαρρύνει τέτοιες ενέργειες. «Η χρήση του kansetsu-waza για να ρίξει τον αντίπαλο δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να δοθεί βαθμολογία.»

Άρθρο 21 : Waza-ari awasete ippon

Εάν ένας αγωνιζόμενος πάρει ένα δεύτερο waza-ari στον ίδιο αγώνα (βλέπε άρθρο 23), ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει waza-ari awasete ippon. (Δύο waza-ari κάνουν ένα ippon).

Άρθρο 22: Sogo-gachi

Sogo-gachi (σύνθετη νίκη)
Ο διαιτητής ανακοινώνει sogo-gachi στις ακόλουθες περιπτώσεις:
A.Εάν ένας αγωνιζόμενος κερδίσει ένα waza-ari και ο αντίπαλός του χρεωθεί με 3 ποινές shido (βλέπε άρθρο 27γ)
B. Εάν ένας διαγωνιζόμενος του οποίου ο αντίπαλος χρεώθηκε με 3 ποινές shido, τότε παίρνει ένα waza-ari.

Σε περίπτωση που και οι δύο διαγωνιζόμενοι κερδίσουν ένα sogo-gachi, ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει hiki-wake και οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να επαναλάβουν τον αγώνα αμέσως. Εάν μόνο ένας αγωνιζόμενος επιθυμεί να δώσει ρεβάνς και ο αντίπαλός του παραιτηθεί από το δικαίωμα αυτό, ο αγωνιζόμενος που επιθυμεί να δώσει ρεβάνς ανακηρύσσεται νικητής με kiken-gachi.

Άρθρο 23 : Waza-ari

Ο διαιτητής ανακοινώνει waza-ari όταν κρίνει ότι μια τεχνική πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Όταν ένας αγωνιζόμενος σε μια ελεγχόμενη κίνηση ρίχνει τον αντίπαλό του με μια τεχνική που δεν πληροί μία από τις τέσσερις απαραίτητες προϋποθέσεις για ippon (βλέπε άρθρο 20α και παράρτημα).
B. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατά το χέρι του σε osaekomi για είκοσι (20) δευτερόλεπτα ή περισσότερο αλλά λιγότερο από είκοσι πέντε (25) δευτερόλεπτα.

EQUITY : Εάν ένας αγωνιζόμενος κατηγορηθεί για τρίτο shido, ο αντίπαλός του λαμβάνει αυτόματα ένα waza-ari.
Παράρτημα Άρθρο 21 - waza- ari awasete- ippon
Παράρτημα Άρθρο 22 - Sogo- gachi
Προσάρτημα Άρθρο 23 waza-ari


Ακόμη και αν τα κριτήρια που απαιτούνται για το ippon (σε μεγάλο βαθμό με την πλάτη με δύναμη και ταχύτητα) θεωρούνται προφανή κατά τη διάρκεια της πτώσης, όπως το tomoenage, το μεγαλύτερο αποτέλεσμα που μπορεί να δοθεί είναι το waza-ari αν δεν υπάρχει συνεχής κίνηση κατά την εκτέλεση της πτώσης.

Άρθρο 24 : Yuko

Ο διαιτητής ανακοινώνει yuko όταν κρίνει ότι μια τεχνική πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Όταν ένας αγωνιζόμενος ρίχνει τον αντίπαλό του με μια τεχνική που δεν πληροί δύο από τις τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις για να δώσει ippon.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ :
A throw which is not 'largely backhand' and which lacks one of the other two requirements 'power' and 'speed'.
2. Ρίψη «σε μεγάλο βαθμό με την πλάτη» και έλλειψη «δύναμης» και «ταχύτητας» (βλέπε παράρτημα «πλευρά σώματος»).
B. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατά τον αντίπαλό του σε osaekomi για δέκα έως δεκαπέντε (15) συνεχόμενα δευτερόλεπτα ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από είκοσι δευτερόλεπτα.
EQUITY : Εάν ένας αγωνιζόμενος χρεωθεί με δύο shido, ο αντίπαλός του παίρνει αυτόματα ένα yuko.

Άρθρο 25: Coca

Ο διαιτητής ανακοινώνει koka όταν κρίνει ότι μια τεχνική πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

A. Όταν ένας αγωνιζόμενος ρίχνει τον αντίπαλό του στους μηρούς ή τους γλουτούς με δύναμη και ταχύτητα.
B. Όταν ένας αγωνιζόμενος κρατά τον αντίπαλό του σε osaekomi για δέκα (10) δευτερόλεπτα ή περισσότερο αλλά λιγότερο από δέκα-δεκαπέντε (15) δευτερόλεπτα.

EQUITY: Εάν ένας αγωνιζόμενος χρεωθεί με shido, ο αντίπαλός του παίρνει αυτόματα koka.

Άρθρο 26: Osaekomi

Ο διαιτητής πρέπει να αναγγέλλει osaekomi όταν - κατά τη γνώμη του - η εφαρμοζόμενη τεχνική πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:
A. ο αγωνιζόμενος που κρατείται από τον αντίπαλό του πρέπει να ελέγχεται από αυτόν και η πλάτη του, οι ώμοι (ή ο ένας ώμος) να ακουμπούν στο έδαφος
B. Ο έλεγχος (ακινητοποίηση) μπορεί να γίνει από τα πλάγια, από πίσω ή από πάνω.
Γ. ο αγωνιζόμενος που κάνει τη λαβή δεν πρέπει να έχει τα πόδια του (το πόδι του ) δεμένα από εκείνα (του) αντιπάλου του.
Δ. Τουλάχιστον ένα μέρος του σώματος του αγωνιζόμενου πρέπει να αγγίζει το γήπεδο όταν ο διαιτητής αναγγέλλει osaekomi.

Παράρτημα Άρθρο 26 - osaekomi
Εάν ένας αγωνιζόμενος που ελέγχει τον αντίπαλό του κρατώντας τον με osaekomi αλλάξει τον τύπο του osaekomi σε άλλο χωρίς να χάσει τον έλεγχο, ο χρόνος του osaekomi συνεχίζεται μέχρι την ανακοίνωση του ippon (ή του waza-ari ή του αντίστοιχου βαθμού στην περίπτωση του waza- ari awasete ippon του toketa ή ,matte
Στην osaekomi αν ο διαγωνιζόμενος με το πλεονέκτημα διαπράξει ποινή ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει matte για να επαναφέρει τους διαγωνιζόμενους στην αρχική τους θέση και να δώσει την ποινή της osaekomi αν υπάρχει και στη συνέχεια να ξαναρχίσει τον αγώνα ανακοινώνοντας hajime.
Στην osaekomi αν ο αγωνιζόμενος που βρίσκεται σε μειονεκτική θέση κάνει ένα τιμωρητέο λάθος ο διαιτητής πρέπει να ανακοινώσει την ποινή και να ξαναρχίσει τον αγώνα αγγίζοντας τους αγωνιζόμενους και ανακοινώνοντας το yoshi που απονέμεται είναι hunsoku-make ο διαιτητής ενεργεί σύμφωνα με το παράρτημα του άρθρου 27.3 και την παράγραφο 4.
Εάν και οι δύο κριτές συμφωνούν ότι υπάρχει osaekomi αλλά ο διαιτητής δεν το έχει ανακοινώσει, θα το υποδείξουν με το σήμα osaekomi και -με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών- ο διαιτητής θα ανακοινώσει αμέσως την osaekomi.
Εάν και οι δύο κριτές συμφωνούν ότι υπάρχει osaekomi αλλά ο διαιτητής δεν το έχει ανακοινώσει, θα το υποδείξουν με το σήμα osaekomi και -με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών- ο διαιτητής θα ανακοινώσει αμέσως την osaekomi.
Ο διαιτητής αναγγέλλει το ματ στην περίπτωση της osaekomi στο όριο όταν το μέρος του αγωνιζόμενου που εξακολουθεί να αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο ανυψώνεται στον αέρα και έτσι χάνει την επαφή με το τατάμι.
Το Toketa θα πρέπει να δηλωθεί αν κατά τη διάρκεια της osaekomi ο uke καταφέρει να «ψαλιδίσει» γύρω από το πόδι του αντιπάλου του..
Στο Ground Techniques μετά την ανακοίνωση του sonomama ο διαιτητής δίνει matte αν πρέπει να δώσει hunsoku-make ανακοινώνει τον νικητή και τελειώνει μεSoremade.
Σε περίπτωση που ο uke γεφυρώσει κατά τη διάρκεια της osaekomi, αλλά ο tori εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, το κράτημα πρέπει να συνεχιστεί.

Άρθρο 27: Απαγορευμένες ενέργειες

Απαγορευμένες ενέργειες


Απαγορευμένες ενέργειες και αντίστοιχες κυρώσεις.
Η διαίρεση των κυρώσεων σε 4 ομάδες αποσκοπεί στην παροχή σαφών εξηγήσεων για όλες τις σχετικές κυρώσεις που επιβάλλονται.
Οι ποινές δεν προστίθενται π.χ. Κάθε ποινή πρέπει να αποδίδεται στην πραγματική αιτία.
Ο καταλογισμός δεύτερης ή μεταγενέστερης ποινής ακυρώνει αυτομάτως την προηγούμενη.
Εάν ο αγωνιζόμενος έχει ένα shido και του επιβληθεί εκ νέου ποινή αντίστοιχη με την πρώτη, θα χρεωθεί με την αμέσως υψηλότερη, δηλαδή 2 shido. Έτσι, ο διαιτητής που ορίζει μια ποινή πρέπει να δείξει με απλό τρόπο γιατί δόθηκε η ποινή.
Ποινή μπορεί να δοθεί μετά την αναγγελία του πόνου για οποιαδήποτε απαγορευμένη ενέργεια κατά τη διάρκεια του αγώνα ή σε ορισμένες περιπτώσεις για σοβαρές ενέργειες που έγιναν μετά τη λήξη του χρόνου και μόνο όταν δεν έχει εκδοθεί απόφαση από τον διαιτητή.
Α. shido δίνεται σε κάθε αγωνιζόμενο που διαπράττει μια μικρή παράβαση:

 1. Όταν αποφεύγει σκόπιμα να πιαστεί με σκοπό να παρεμποδίσει τη δράση κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 2. Όταν υιοθετεί μια υπερβολικά αμυντική συμπεριφορά στην όρθια θέση συνήθως για περισσότερο από πέντε δευτερόλεπτα.
 3. Σε όρθια θέση κρατάει συνεχώς το kumi-kata χωρίς να επιτίθεται (βλ. παράρτημα μη αγωνιστικού χαρακτήρα)
 4. Κατά την εκτέλεση μιας κίνησης που δίνει την εντύπωση επίθεσης, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει πρόθεση να ρίξει τον αντίπαλο (ψεύτικη επίθεση).
 5. Όταν στέκεται όρθιος, έχει και τα δύο του πόδια στην επικίνδυνη ζώνη, εκτός εάν ξεκινάει μια επίθεση, εκτελεί την επίθεση, αποφεύγει την επίθεση του αντιπάλου του ή αμύνεται κατά της επίθεσης του αντιπάλου του (βλέπε παράρτημα επικίνδυνη ζώνη).
 6. Σε όρθια θέση, διατηρείται συνεχώς χωρίς επίθεση, συνήθως για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.

A. με ένα ή δύο χέρια τη ζώνη ή το κάτω μέρος του τζούντογκι του αντιπάλου του.
B. με τα δύο χέρια στην ίδια πλευρά το πέτο ή τον γιακά του μανικιού ή του σακακιού τζούντογκι του αντιπάλου.
Γ. με τα δύο χέρια στην ίδια πλευρά ένα μανίκι τζούντογκι του αντιπάλου του.

 1. σε όρθια θέση κρατά συνεχώς την άκρη του ενός ή και των δύο μανικιών του αντιπάλου του για αμυντικό σκοπό συνήθως για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
 2. όταν βάζει ένα ή περισσότερα δάχτυλα στο μανίκι ή στο κάτω μέρος του παντελονιού του αντιπάλου του ή τον αρπάζει στρίβοντας το μανίκι του.
 3. σε όρθια θέση κρατά συνεχώς τα δάχτυλα του ενός ή και των δύο χεριών του αντιπάλου του μπλεγμένα για να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια στον αγώνα συνήθως για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
 4. με πρόθεση ανοίγει το τζούντογκι του ανοίγει ή δένει τη ζώνη του ή ξανακλείνει το παντελόνι του χωρίς την έγκριση του διαιτητή.
 5. περνάει το άκρο της ζώνης ή του σακακιού γύρω από οποιοδήποτε μέρος του σώματος του αντιπάλου του.
 6. πιάνει το τζούντογκι του αντιπάλου του στο στόμα του
 7. βάζει ένα χέρι, έναν βραχίονα, ένα πόδι ή τη γάμπα του απευθείας στο πρόσωπο του αντιπάλου του.
 8. σε όρθια θέση αρπάζει το πόδι (τα πόδια) τη γάμπα (τις γάμπες) ή ακόμη και το παντελόνι του αντιπάλου του με το ένα ή και τα δύο χέρια, εκτός από την περίπτωση παράλληλης επίθεσης με σκοπό την εφαρμογή τεχνικής ρίψης.
 9. βάζει το πόδι ή το πόδι του μέσα από τον γιακά ή το πέτο της ζώνης του αντιπάλου του
 10. το δέσιμο των μακριών μαλλιών θα επιτρέπεται δύο φορές περαιτέρω η διακοπή του χρόνου για το σκοπό αυτό θα τιμωρείται με shido
 11. ο αγωνιζόμενος να εφαρμόζει shime-waza χρησιμοποιώντας το κάτω μέρος του σακακιού ή τη ζώνη
 12. εφαρμόζει «ψαλίδι» με τα πόδια του στον κορμό (dojime) του αντιπάλου του, στο λαιμό ή στο κεφάλι του (ως «ψαλίδι» νοείται η διασταύρωση των ποδιών που ασκεί δύναμη τεντώνοντάς τα)
 13. κλωτσάει την παλάμη ή το χέρι του αντιπάλου του με το γόνατο ή το πόδι του για να τον κάνει να αφήσει τη λαβή του.
 14. λυγίζει τα δάχτυλα του αντιπάλου του για να σπάσει τη λαβή του.
 15. στο tachi-waza το ne-waza βγαίνει έξω από την αγωνιστική περιοχή ή αναγκάζει τον αντίπαλο (σπρώχνοντας) να βγει έξω από αυτήν, ενώ εφαρμόζει μια τεχνική που ξεκίνησε σε αυτήν, εκτός από τις εξαιρέσεις του άρθρου 9.

Δ. το hunsoku-make δίνεται σε κάθε διαγωνιζόμενο που διαπράττει ένα πολύ σοβαρό αδίκημα

 1. προσπαθεί να ρίξει τον αντίπαλό του τυλίγοντας το ένα πόδι γύρω από το πόδι του με το μέτωπό του περίπου προς την ίδια κατεύθυνση με τον αντίπαλό του και πέφτοντας προς τα πίσω πάνω του (kawazu-gake)
 2. εφαρμογή kansetsu-waza (τεχνικές εξάρθρωσης) οπουδήποτε αλλού εκτός από την άρθρωση του αγκώνα.
 3. σηκώνει τον αντίπαλό του που βρίσκεται στο έδαφος για να τον ρίξει πίσω στο έδαφος.
 4. σκούπισμα του υποστηρικτικού ποδιού του αντιπάλου από την εσωτερική πλευρά όταν ο αντίπαλος εφαρμόζει μια τεχνική όπως το harai-goshi
 5. αγνοώντας τις οδηγίες του διαιτητή
 6. να φωνάζει χωρίς λόγο και να κάνει προσβλητικά σχόλια ή χειρονομίες προς τον αντίπαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα.
 7. σε κατάδυση με το κεφάλι προς τα κάτω εφαρμόζοντας ή προσπαθώντας να εφαρμόσει μια τεχνική όπως uchi-mata, harai-goshi, κ.λπ.
 8. όταν πέφτει σκόπιμα προς τα πίσω με τον αντίπαλό του να προσκολλάται στην πλάτη του και κάθε διαγωνιζόμενος να ελέγχει την κίνηση του άλλου.
 9. όταν μεταφέρετε ένα σκληρό ή μεταλλικό αντικείμενο (καλυμμένο ή μη)
 10. πτώση κατευθείαν στο έδαφος κατά την εκτέλεση ή την προσπάθεια εκτέλεσης τεχνικών όπως το waki-gatame.
 11. να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ή να τραυματίσει τον αντίπαλο, ιδίως τον αυχένα ή τη σπονδυλική του στήλη ή που μπορεί να είναι αντίθετη με το πνεύμα του τζούντο.
 12. σκόπιμη ρίψη με kata-guruma προς τα πίσω.
 13. Εάν έχει κατηγορηθεί προηγουμένως για 3 shido και στη συνέχεια διαπράξει μια απαγορευμένη πράξη.

Προσάρτημα Άρθρο 27 - Απαγορευμένες ενέργειες
Οι διαιτητές και οι κριτές είναι εξουσιοδοτημένοι να επιβάλλουν ποινές ανάλογα με την πρόθεση ή την περίσταση και προς όφελος του αθλήματος. Σε περίπτωση που ο διαιτητής αποφασίσει να επιδικάσει μια ποινή στον αγωνιζόμενο ή στους αγωνιζόμενους εκτός από την περίπτωση του sonomama στο ne-waza Σε περίπτωση που διακόψει προσωρινά τον αγώνα φέρνει τους αγωνιζόμενους σε όρθια θέση και ανακοινώνει την ποινή δείχνοντας τον αγωνιζόμενο ή τους αγωνιζόμενους που διέπραξαν την απαγορευμένη πράξη.
Πριν επιδικάσει το hunsoku-make ο διαιτητής πρέπει να συμβουλευτεί τους κριτές και να αποφασίσει σύμφωνα με την πλειοψηφία των τριών.
Αν και οι δύο αγωνιζόμενοι παραβιάζουν τους κανόνες ταυτόχρονα, ο καθένας θα πρέπει να τιμωρείται ανάλογα με το βαθμό της παράβασης.
Όταν και οι δύο αγωνιζόμενοι έχουν τιμωρηθεί με 3 σίντο και στη συνέχεια ο καθένας έχει λάβει περαιτέρω ποινή, θα πρέπει να τιμωρούνται και οι δύο με hunsoku-make. Ωστόσο, η Επιτροπή Διαιτησίας μπορεί να λάβει την τελική της απόφαση σε αυτή την περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 30 - Καταστάσεις που δεν προβλέπονται από τον κανονισμό. 3 shido ή hunsoku-make στο έδαφος θα πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην osaekomi (άρθρο 26 παρ. 2-3) Όταν ένας αγωνιζόμενος τραβά τον αντίπαλό του σε ne-waza με τρόπο που δεν συνάδει με το άρθρο 16 και ο τελευταίος δεν αποκτά το πλεονέκτημα να ξεκινήσει ne-waza ο διαιτητής θα πρέπει να καλέσει matte για να καταλογίσει shido σύμφωνα με το άρθρο για την ψευδή επίθεση.1-non-competitiveness.
Θεωρούμε ότι υπάρχει μη ανταγωνισμός όταν συνήθως για είκοσι πέντε δευτερόλεπτα δεν υπάρχουν επιθετικές κινήσεις εκ μέρους του ενός ή και των δύο ανταγωνιστών.

Σημείωση: δεν υπάρχει απλή παρατήρηση για αντιαθλητική συμπεριφορά Όταν δεν υπάρχει επιθετική ενέργεια η αντιαθλητική συμπεριφορά δεν πρέπει να τιμωρείται αν ο διαιτητής θεωρεί ότι ο αγωνιζόμενος προσπαθεί πραγματικά να βρει μια ευκαιρία για επίθεση.

1.επικίνδυνη ζώνη Ο διαιτητής πρέπει να επιτρέψει στον αγωνιζόμενο (στους αγωνιζόμενους) μια σύντομη «ελεύθερη» περίοδο πέντε δευτερολέπτων. Στην επικίνδυνη ζώνη.
2.α ο αγωνιζόμενος δεν τιμωρείται για το γεγονός ότι κρατάει το σακάκι και με τα δύο χέρια, εάν αυτό είναι αποτέλεσμα του ότι ο αντίπαλός του έχει το κεφάλι του κάτω από το χέρι του. Παρόλα αυτά, εάν ένας αγωνιζόμενος περνάει συνεχώς το κεφάλι του κάτω από το χέρι του αντιπάλου του, ο διαιτητής πρέπει να κρίνει εάν δεν υιοθετεί μια «υπερβολικά αμυντική θέση» (2)
11. Η ενέργεια του «κυκλώματος» υπονοεί ότι η ζώνη ή το σακάκι κάνει έναν πλήρη κύκλο. Το γεγονός της χρήσης της ζώνης ή του σακακιού ως σημείο στήριξης (χωρίς να κάνει κύκλο) για να μπλοκάρει το χέρι του αντιπάλου π.χ. δεν πρέπει να τιμωρείται. 13. Το πρόσωπο ορίζεται από το μέτωπο, τα αυτιά και την κάτω γνάθο.32 παράδειγμα: kani-basami συνδυασμός kansetsu-waza και nage-waza30>31 επιχειρώντας ρίψεις όπως harai-goshi, uchi-mata κ.λπ. με το ένα χέρι να κρατάει το πέτο του σακακιού του αντιπάλου από μια θέση που μοιάζει με waki-gatame (στην οποία το χέρι του αντιπάλου μπλοκάρεται κάτω από τη μασχάλη του ρίπτη) και πέφτοντας σκόπιμα με το πρόσωπο προς τα κάτω μπορεί να τραυματίσει τον αντίπαλο και γι' αυτό τιμωρείται. Οι ενέργειες που δεν αποσκοπούν στο να ρίξουν τον αντίπαλο καθαρά στην πλάτη του είναι επικίνδυνες και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως το waki-gatame.

Άρθρο 28: Αποκλεισμός και εγκατάλειψη

Η απόφαση για το fusen-gachi πρέπει να δοθεί σε έναν αγωνιζόμενο του οποίου ο αντίπαλος δεν εμφανίζεται για να αγωνιστεί.
Πριν κατακυρώσει το fusen-gachi, ο διαιτητής πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει λάβει άδεια από την Επιτροπή Διαιτησίας (και όχι από οποιονδήποτε άλλο αξιωματούχο του αγώνα).
Η απόφαση kiken-gachi (νίκη με εγκατάλειψη) πρέπει να απονέμεται σε έναν αγωνιζόμενο του οποίου ο αντίπαλος αποσύρεται από τον αγώνα για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκειά του.
Κάθε αγωνιζόμενος που δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των άρθρων 3 και 4 θα αποκλείεται από τον αγώνα και ο αντίπαλός του θα ανακηρύσσεται νικητής με kiken-gachi σύμφωνα με τον κανόνα της πλειοψηφίας των τριών.

Προσάρτημα Άρθρο 28- Μη εμφάνιση και εγκατάλειψη


Φακοί επαφής / επίδεσμοι Αν ένας αγωνιζόμενος κατά τη διάρκεια του αγώνα χάσει έναν φακό επαφής και δεν μπορεί να τον ξαναβρεί αμέσως, ενημερώνει τον διαιτητή ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον αγώνα χωρίς τον φακό του. Στη συνέχεια, ο διαιτητής, αφού συμβουλευτεί τους κριτές, δίνει τη νίκη στον αντίπαλο με kiken-gachi.

Fusen-gacdhi Ένας αγωνιζόμενος που δεν βρίσκεται στην αρχική του θέση μετά από τρεις διαδοχικές κλήσεις (μία ανά λεπτό) θα θεωρείται χαμένος και ο αντίπαλός του θα ανακηρύσσεται νικητής.

Άρθρο 29: Τραυματισμός, ασθένεια ή ατύχημα

Τραυματισμός-ασθένεια ή ατύχημα
Η απόφαση για kachi ή hiki-wake (ισοπαλία) πρέπει να δοθεί από τον διαιτητή μετά από διαβούλευση με τους κριτές, εάν ένας από τους αγωνιζόμενους δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα, λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.

A. Τραυματισμός

 1. εάν ο τραυματισμός αποδίδεται στον τραυματισμένο αγωνιζόμενο, τότε είναι αυτός που χάνει τον αγώνα.
 2. εάν ο τραυματισμός αποδίδεται στον μη τραυματισμένο αγωνιζόμενο, τότε αυτός χάνει τον αγώνα.
 3. εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ποιος ή τι προκάλεσε τον τραυματισμό του ενός ή του άλλου διαγωνιζόμενου, μπορεί να δοθεί ένα hiki-wake.

B. Ασθένεια Κατά κανόνα, εάν ένας αγωνιζόμενος αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, χάνει τον αγώνα.
Γ. Ατύχημα.Εάν συμβεί ατύχημα λόγω εξωτερικού παράγοντα, πρέπει να δοθεί hiki-wake (ισοπαλία).Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο αγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα σε δύο ιατρικές εξετάσεις. Ο διαιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο αριθμός των διακοπών κατά τη διάρκεια του αγώνα λόγω ιατρικών εξετάσεων καταγράφεται για κάθε αγωνιζόμενο.

Άρθρο 30: Καταστάσεις που δεν προβλέπονται από τους παρόντες κανονισμούς

Τραυματισμός-ασθένεια ή ατύχημα

Η απόφαση για kachi ή hiki-wake (ισοπαλία) πρέπει να δοθεί από τον διαιτητή μετά από διαβούλευση με τους κριτές, εάν ένας από τους αγωνιζόμενους δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τον αγώνα, λόγω τραυματισμού, ασθένειας ή ατυχήματος που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η απόφαση αυτή πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις ακόλουθες παραγράφους.

A. Τραυματισμός

 1. εάν ο τραυματισμός αποδίδεται στον τραυματισμένο αγωνιζόμενο, τότε είναι αυτός που χάνει τον αγώνα.
 2. εάν ο τραυματισμός αποδίδεται στον μη τραυματισμένο αγωνιζόμενο, τότε αυτός χάνει τον αγώνα.
 3. εάν είναι αδύνατο να προσδιοριστεί ποιος ή τι προκάλεσε τον τραυματισμό του ενός ή του άλλου διαγωνιζόμενου, μπορεί να δοθεί ένα hiki-wake.

B. Ασθένεια Κατά κανόνα, αν ένας αγωνιζόμενος αρρωστήσει κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν είναι σε θέση να συνεχίσει, χάνει τον αγώνα.
Γ. Ατύχημα. Εάν συμβεί ατύχημα λόγω εξωτερικού παράγοντα, πρέπει να δοθεί hiki-wake (ισοπαλία).Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο αγωνιζόμενος έχει το δικαίωμα σε δύο ιατρικές εξετάσεις. Ο διαιτητής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο αριθμός των διακοπών κατά τη διάρκεια του αγώνα λόγω ιατρικών εξετάσεων καταγράφεται για κάθε αγωνιζόμενο.