Κανόνες

Εισαγωγή

 1. Οι Εσωτερικοί Κανονισμοί καταρτίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 30, 31, 33, 44, 45, 46, 55, 129 και 135 του Ν. 2725/99 και του άρθρου 30 του Καταστατικού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
 2. Εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ψηφίζεται από τη Γενική Συνέλευση
 3. Υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο Υπουργό Αθλητισμού.
 4. Η σχετική απόφαση του Υπουργού για την έγκριση του υποβληθέντος κανονισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
 5. Η τήρηση των κανόνων που περιλαμβάνονται είναι υποχρεωτική για τους αθλητικούς συλλόγους που ανήκουν στην Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και για τους χωριστά αναφερόμενους Φορείς και Πρόσωπα.
 6. Οι διατάξεις του Καταστατικού που θεωρούνται ότι δεν απαιτούν περαιτέρω ερμηνεία ή παραπομπή δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι δεν επιβάλλονται από το Νόμο.
 7. Σε περίπτωση παράλειψης ή αμφισβήτησης οποιουδήποτε περιεχομένου στον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζονται ο Νόμος και το Καταστατικό.
 8. Για την ακριβέστερη παρουσίαση του περιεχομένου του κανονισμού, ο κανονισμός χωρίστηκε σε 15 κεφάλαια (Α έως ΙΕ) και στο τέλος προστέθηκαν 11 παραρτήματα (I έως XI) για ευκολότερη χρήση από τα ενδιαφερόμενα μέρη.
 9. Προστέθηκε επίσης το παράρτημα αριθ. VIII στο οποίο συντάσσονται τα περιεχόμενα του «Κανονισμού για την Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των Υπηρεσιών της Ομοσπονδίας και την κατάσταση υπηρεσίας του προσωπικού της» - συντάσσεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 30 του ν. 2725/99 και έχει ήδη εγκριθεί με την υπ' αριθ. 11132 Απόφαση του Υπουργού Αθλητισμού που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 540 Β/11-4-00.
 10. Όταν στον παρόντα κανονισμό δεν προσδιορίζεται το φύλο των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών και άλλων προσώπων, οι προαναφερθείσες διατάξεις ισχύουν και για τα δύο φύλα.
 11. Όπου ο ΕΟ Τζούντο ή η Ομοσπονδία αναφέρεται στους παρόντες Κανονισμούς, σημαίνει την Ελληνική Ομοσπονδία Τζούντο και όπου αναφέρεται το Διοικητικό Συμβούλιο, σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.
 12. Όπου στον παρόντα Κανονισμό αναφέρεται η Γενική Συνέλευση, σημαίνει τη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τζούντο.

Κεφάλαιο Α': Διοίκηση της Ομοσπονδίας

Περισσότερα Σύντομα