ΝEA
6/6/24

Εισαγωγή των Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΟΤ, της Έξυπνης Κάρτας ΕΟΤ και Χρήσης στα Εθνικά Πρωταθλήματα και Αγώνες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ
ΜΕΛΗΤΗΣ Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟ.

ΘΕΜΑ: Εισαγωγήτων Νέων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΟΤΖΟΥΝΤΟ, της Έξυπνης Κάρτας Ε.Ο.ΤΖΟΥΝΤΟκαι Χρήσης στα Εθνικά Πρωταθλήματα καιΑγώνες

Η Ομοσπονδία μαςΨηφιοποιείται

Τανέα δεδομένα που απέφερε ηδημιουργία και αναβάθμιση νέων ψηφιακώνυπηρεσιώνσε πλήθος καθημερινών δραστηριοτήτωνόλων των πολιτών, είναι γεγονόςοικουμενικό, αδιαμφισβήτητο και τάσητης εποχής μας. Στο ίδιο πλαίσιο, ηπολιτεία θεσμοθέτησε το Μητρώο ΑθλητικώνΦορέων, το οποίο ήδη χρησιμοποιείτε,ανεβάζοντας τις απαιτήσεις ορθήςτεκμηρίωσης της δραστηριότητας μας καιδημιουργώντας ανάγκες καλύτερηςοργάνωσης για την Ομοσπονδία και ταΣωματεία μας.

ΗΔιοίκηση της Ομοσπονδίας μας,ανταποκρινόμενη ενεργά σε αυτές τιςπροκλήσεις, προχωρά ενεργά στηνυλοποίηση ενός σχεδίου ψηφιοποίησης,μετασχηματίζονταςτις υπηρεσίες μας σε μια σύγχρονηαναβαθμισμένη ηλεκτρονική διακυβέρνησητου χώρου μας.Οι στόχοι της προσπάθειας αυτής είναι:

 • Να βελτιώσει αποφασιστικά την εικόνα του Αθλήματος
 • Να ενισχύει την ενεργή συμμετοχή Αθλητών, Σωματείων και Στελεχών
 • Να παρουσιάσει έγκυρη πληροφορία, με συγκροτημένο τρόπο, καθιστώντας τη διαδικτυακή παρουσία της Ομοσπονδίας ως την πρωτεύουσα πηγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητές της
 • Να ενισχύει τις πολιτικές ανάπτυξης των Αθλημάτων και της Ομοσπονδίας
 • Να μειώσει την γραφειοκρατία και να εγγυηθεί την παροχή νέων υπηρεσιών στην κοινότητα του Αθλήματος
 • Να αναβαθμίσει την επικοινωνία της Ομοσπονδίας με τα Στελέχη και τα Σωματεία

Γιατους λόγους αυτούς, οψηφιακός μετασχηματισμόςτης Ομοσπονδίας μας δεν αποτελείμελλοντική συνθήκη, αλλά είναι η άμεσηανάγκη και προτεραιότητά μας!

Η Νέα Έξυπνη ΚάρταΤΖΟΥΝΤΟ

Σημαντικόστοιχείο της αναβάθμισης και ψηφιοποίησηςτων υπηρεσιών της ομοσπονδίας είναι ηνέα(έξυπνη) κάρτατης Ομοσπονδίας η οποία απευθύνεταιστην κοινότητα του Αθλήματός μας. Τηνκάρτα θα λάβουν:

 • Αθλήτριες και Αθλητές
 • Προπονήτριες και Προπονητές
 • Μέλη Διαιτησίας και Επιτροπών
 • Μέλη Συλλόγων (Μέλη Δ.Σ. και Στελέχη)

Ηνέα έξυπνη κάρτα (σε μέγεθος πιστωτικής)είναι τοψηφιακό δελτίο ταυτότητας και ετήσιαδιαπίστευσηκάθε αθλητή, συνοδού, προπονητή, μέλουςαποστολής, μέλους Δ.Σ. και όλων των ατόμωνπου κατέχουν συγκεκριμένη ιδιότητα σεσωματείο μέλος, επιτροπή ή οργανωτικήδομή που τελεί υπό την αιγίδα τηςΟμοσπονδίας μας, η οποία με το σύγχρονοαυτό μέσο θα βεβαιώνει ότι το πρόσωποπου απεικονίζει υπάγεται ή ανήκει στοσυγκεκριμένο σωματείο ή διατηρεί τηνσυγκεκριμένη ιδιότητα.

Ηνέα κάρτα, μόλις έρθει στα χέρια σας, θαείναι απαραίτητη ως μέσο ταυτοποίησηςκατά την προσέλευση και τη συμμετοχήσε όλα τα Εθνικά Πρωταθλήματα, Αγώνεςκαι άλλες δραστηριότητες που διοργανώνονταιαπό την Ομοσπονδία μας. Ηχρήση της θα ενσωματώσει και τηνπροβλεπόμενη από το (Ν. 4479/2017 & ΦΕΚ3254/Β’/8-8-2018) ΚάρταΥγείας Αθλητή.

Ειδικότερα,για τη διαδικασία έκδοσης των νέωνκαρτών της Ομοσπονδίας:

 1. Η έκδοση (ή κάθε ετήσια ανανέωση) μιας κάρτας, γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ομοσπονδίας (στο σύνδεσμο https://e-services.hjf.gr, στις οποίες θα αποκτήσουν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι χρήστες όλων των Σωματείων Μελών.
 2. Όλα τα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίων Αθλητών, Προπονητών, Στελεχών κλπ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα σωματεία στην παραπάνω υπηρεσία.

Περισσότερεςπληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδατης Ομοσπονδίας.

Χαρακτηριστικάτης Κάρτας TZOYNTO

Κάθεκάρτα που εκδίδει η Ομοσπονδία θα έχειτα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Το κόστος αρχικής έκδοσης της κάρτας 5 €
 • Για εγγραφές νέων αθλητών (που δεν είχαν δελτίο στην ΕΟΤ) καταβάλλεται το ποσό των 25€ (εφ’ άπαξ καταβολή)
 • Στην κάρτα αναγράφεται ημερομηνία λήξης της, η οποία ορίζεται σε οκτώ (8) έτη από την έκδοσή της για τους ενήλικες και τέσσερα (4) έτη για τους ανήλικους.
 • Κατά την οκταετή (ή τετραετή αντίστοιχα) περίοδο ισχύος της κάρτας, γίνονται ετήσιες ανανεώσεις ηλεκτρονικά χωρίς μεταβολές στην κάρτα.
 • Το παράβολο της ετήσιας ανανέωσης ανέρχεται στο ποσό των 10 €, καταβάλλεται ηλεκτρονικά για κάρτες σε κυκλοφορία και ισχύει για κάθε ημερολογιακό έτος (ώστε να συμβαδίζει με τις αγωνιστικές περιόδους).
 • Σε περίπτωση μεταγραφής (αλλαγής συλλόγου) ή αλλαγής προσωπικών στοιχείων ή απώλειας, η κάρτα επανεκδίδεται με κόστος 5,00€ ενώ το παράβολο ετήσιας ανανέωσης εφ’ όσον είχε ήδη καταβληθεί, ισχύει για την περίοδο έως τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου.

Οι ΗλεκτρονικέςΥπηρεσίες της Ομοσπονδίας μας

Ήδηστην ιστοσελίδα μας υπάρχει εμφανήςσύνδεσμος που οδηγεί στις ηλεκτρονικέςυπηρεσίες της Ομοσπονδίας.

Επισημαίνεταιότι από σήμερα, η διαδικασία για τηνέκδοση των νέων δελτίων Αθλητών, ΑιτήσειςΜεταγραφών και λοιπών σχετικών ενεργειών,παύει να διενεργείται με το παλαιό τρόπο(αποστολή εντύπων και φωτογραφιών σταγραφεία της Ομοσπονδίας)και θα πραγματοποιείται αποκλειστικάκαι μόνο μέσω της πλατφόρμας ΗλεκτρονικώνΥπηρεσιών της Ομοσπονδίας. Γιατον λόγο αυτό παρακαλείσθε να μηνστέλνετε πλέον ταχυδρομικά στη γραμματείατης Ε.Ο.TZOYNTOτα δικαιολογητικά καθώς θα τα υποβάλλετεηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας.

Στοαρχικό στάδιο εφαρμογής αυτής της νέαςυπηρεσίας, θα προσκληθούν μέσω emailεκπρόσωποι των Σωματείων (στα e-mail πουήδη είναι γνωστά στην Ομοσπονδία), οιοποίοι θα αποκτήσουν πρόσβαση σεηλεκτρονικές υπηρεσίες για να μπορούννα πραγματοποιούν τις απαραίτητεςενέργειες μέσω της πλατφόρμας. Οιπροσκεκλημένοι θα λάβουν ένα e-mail στοοποίο θα υπάρχει σύνδεσμος για ναμπορέσουν να ορίσουν τον προσωπικόκωδικό πρόσβασης τους και να ενεργοποιήσουντην πρόσβαση τους στις ηλεκτρονικέςυπηρεσίες.  

Στοπρώτο στάδιο εφαρμογής της νέας υπηρεσίας,δίνεται προτεραιότητα σε δύο σημαντικέςλειτουργίες:

 1. Η υποβολή Αιτήσεων Επικαιροποίησης Σωματείων
  για επιβεβαίωση στοιχείων διευθύνσεων, τηλεφώνου κλπ του Σωματείου, για τις οποίες απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή (επισύναψη) αρχείων σε μορφή *.pdf:
 2. Η υποβολή Αιτήσεων Επικαιροποίησης στοιχείων Αθλητών
  για την συμπλήρωση των στοιχείων για τους (κατά προτεραιότητα ενεργούς) Αθλητές που έχουν ήδη δελτίο στην E.O TZOYNTO και απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή.

Γιατη διευκόλυνση και την γρήγορη ενημέρωσητης πλατφόρμας, σας συνιστούμε να έχετεσυγκεντρώσει τα παραπάνω έγγραφα καιδικαιολογητικά ώστε να ενημερωθεί τονέο Ψηφιακό Μητρώο Αθλητών με όλες τιςαπαραίτητες πληροφορίες.

Στησυνέχεια, θα ενσωματωθούν σταδιακά καιάλλες Υπηρεσίες, όπως:

 • Αιτήσεις Νέων Αθλητικών Δελτίων
 • Αιτήσεις Νέας Εγγραφής / Επικαιροποίησης Στελεχών
 • Αιτήσεις Ανανέωσης Κάρτα Υγείας Αθλητών

Σεκάθε νέα υπηρεσία που ενσωματώνεταιστις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Ομοσπονδίας,ενσωματώνονταιοδηγίες και φαίνονται αναλυτικά τααπαιτούμενα δικαιολογητικάπου πρέπει να μεταφορτώνονται στηνπλατφόρμα σε ηλεκτρονική μορφή.

Ταυτόχρονα,στη λειτουργία ‘Συναλλαγές’ στιςψηφιακές υπηρεσίες, οι χρήστες τωνΣωματείων θα ενημερώνονται για το κόστοςπου προκύπτει και πρέπει να καταβάλλεταιστην Ομοσπονδία και θαδηλώνουν τις μεταφορές / πληρωμές πουδιενεργούν μέσω τραπέζηςστο λογαριασμό της Ομοσπονδίας (IBAN: GR16 0110 0800 0000 0804 8058 286 ΕθνικήΤράπεζα Ελλάδος).

Μετάτην έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικώνυπηρεσιών και την εξοικείωση στην χρήσητους, θα ενεργοποιηθούν σταδιακά όλεςοι νέες υπηρεσίες και θα υπάρχει ανάλογηενημέρωση μέσω διαδικτύου.

Γιαπερισσότερες πληροφορίες θα ενημερωθείτεαπό ανακοινώσεις και άρθρα στην κεντρικήιστοσελίδα της ομοσπονδίας (www.hjf.gr).

Μεεκτίμηση,

Γιατο Δ.Σ. της Ε.Ο.TZOYNTO.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ.ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Β.ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

Αλλά Νέα μας